Chef vid skan­dalom­su­sa­de KI av­går

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Det re­dan skan­dalom­su­sa­de Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tets vice­rek­tor Mar­tin Ingvar av­går, med­de­lar han för TT.

Ingvar är fö­re­mål för en in­tern­re­vi­sion och har i sam­band med den fun­nit att det kan fin­nas grund för kri­tik.

– Det räc­ker för att jag ska dra slut­sat­sen att jag riskerar att sak­na det nöd­vän­di­ga för­tro­en­de för att kun­na fort­sät­ta ut­ö­va det le­dar­skap vid KI som jag är ut­sedd till, sä­ger Mar­tin Ingvar.

Han vill in­te be­rät­ta när- ma­re vad det rör sig om, men en­ligt DN har Mar­tin Ingvar tjä­nat fle­ra mil­jo­ner på att säl­ja en ITplatt­form som en­ligt kritiker ut­veck­lats ge­men­samt av KI och Stock­holms läns lands­ting.

Till­sam­mans med lands­ting­et dri­ver Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet det uni­ka sam­ar­be­tet Pro­gram 4D. Pro­jek­tet syf­tar bland an­nat till att ta fram nya vård­me­to­der och mä­ta vård­kost­na­der för fy­ra van­li­ga folk­sjuk­do­mar. Den di­gi­ta­la platt­for­men har ut­veck­lats i of­fent­lig re­gi in­om ra­men för 4D.

Men It-lös­ning­en har se­dan vi­da­re­ut­veck­lats av Mar­tin Ingvar. Ge­nom ett nystar­tat bo­lag har han sålt vi­da­re platt­for­men, till­sam­mans med vd:n för 4D-pro­jek­tets It-le­ve­ran­tör.

– Som stats­tjäns­te­man har man vis­sa reg­ler att föl­ja. När det är tu­sen reg­ler miss­lyc­kas man ibland med att föl­ja al­la. Jag tyc­ker då att ef­tersom mitt för­tro­en­de nag­gas i kan­ten av det, är det dags för and­ra att ta över, sä­ger Ingvar. Tyc­ker du själv att du har be­gått nå­got fel?

–I sam­band med fak­ta­gransk­ning­en kan jag se att jag har gjort ett fel. Stor­le­ken på det el­ler vad det skul­le kun­na re­sul­te­ra i har jag ing­en som helst in­sikt i na­tur­ligt­vis.

Bengt Ger­din, lä­ka­re och pro­fes­sor eme­ri­tus vid Uppsa­la uni­ver­si­tet, som ti­di­ga­re ut­rett Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­nis verk­sam­het på Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet, me­nar att Ing­vars be­slut kan va­ra klokt.

– Ett för­tro­en­de­upp­drag i aka­de­mi­en är i or­dets rät­ta be­ty­del­se ett för­tro­en­de­upp­drag, och är det så att det för­tro­en­det rub­bas så kan han in­te ar­be­ta, sä­ger Ger­din. An­ja Haglund/tt

Carl Ca­to/tt

Mar­tin Ingvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.