”An­ta­let be­sök har tio­dubb­lats”

Er­sätt­ning­en till bo­lag vid di­gi­ta­la läkar­be­sök hal­ve­ras

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Er­sätt­ning­en till di­gi­ta­la vård­bo­lag vid ett läkar­be­sök näs­tan hal­ve­ras till 650 kro­nor.

Ske­nan­de kost­na­der för lands­ting­en gör att Sve­ri­ges Kom­mu­ner och Lands­ting (SKL) nu ta­git be­slu­tet.

Da­gens be­slut gäl­ler rikt­lin­jer för Sve­ri­ges lands­ting och re­gi­o­ner om er­sätt­ning för di­gi­ta­la tjäns­ter, kort­fat­tat: vil­ken er­sätt­ning som ska ut­gå från ett lands­ting till ett an­nat om pa­ti­en­ten an­vänt di­gi­ta­la vård­tjäns­ter i det and­ra lands­ting­et.

Den­na kost­nad har ti­di­ga­re le­gat på drygt 2000 kro­nor men så sent som i ja­nu­a­ri sänk­tes pri­set till 1 200.

Nu sker allt­så näs­tan en hal­ve­ring.

– An­ta­let be­sök har tio- dubb­lats på kort tid och ing­en har sett kon­se­kven­ser­na av det eko­no­mis­ka, sä­ger SKL:S vice ord­fö­ran­de An­ders Henriksson till TT och fort­sät­ter:

– I och med att det har va­rit ett nytt om­rå­de har vi fam­lat li­te, in­nan vi nu kan sät­ta en rim­lig ni­vå. Du skul­le vil­ja sä­ga att det in­te är rim­ligt med 1 200 kro­nor?

– I för­hål­lan­de till de ut­red­ning­ar som vå­ra eko­no­mi­di­rek­tö­rer gjort så är 650 kro­nor den be­döm­ning som är rim­lig. Vi vill sti­mu­le­ra den här ut­veck­ling­en, men den mås­te va­ra i pro­por­tion till kost­na­der­na och va­ra ett kom­ple­ment till den or­di­na­rie verk­sam­he­ten.

Da­ni­el Pers­son är af­färs­ut­veck­lings­chef på Min dok­tor, ett av de två mark­nads­le­dan­de bo­la­gen.

– Det är klart att vi tyc­ker att det är käns­ligt. Man mås­te för­stå att det­ta är nå­got som ut­veck­las och ge­nom att göra den här snab­ba re­gle­ring­en, riskerar man att brom­sa ut­veck­ling­en. Se­dan för­står jag att man vill ha en kost­nads­kon­troll, sä­ger han.

Min dok­tor och Kry, det and­ra bo­la­get, har in­te eg­na av­tal med lands­ting­en ut­an är knut­na till var sin pri­vat­dri­ven vård­cen­tral i Jön­kö­pings län. Det be­ty­der att läkar­be­sök på nä­tet via bo­la­gen räk­nas som vård i ett an­nat lands­ting och re­gi­on Jön­kö­ping får där­för fak­tu­re­ra pa­ti­en­tens ”eg­na” lands­ting.

To­talt skic­ka­des för­ra året räk­ning­ar på över 37,5 mil­jo­ner kro­nor till lands­ting över he­la lan­det. Ut­veck­ling­en har ock­så gått re­kord­snabbt. Ba­ra för förs­ta kvar­ta­let i år är sum­man drygt 28 mil­jo­ner kro­nor. Högst sum­ma har in­te ovän­tat ham­nat på Stock­holms län, med näs­tan 12 mil­jo­ner kro­nor.

– Det är in­te för­vå­nan­de att det gått fort men det har gått for­ta­re än många kun­nat tro. Min giss­ning är att det är en kom­bi­na­tion av att vi i Sve­ri­ge är väl­digt upp­kopp­la­de och va­na att göra det mesta via nä­tet och att det va­rit mas­si­va mark­nads­fö­rings­kam­pan­jer från de här bo­la­gen, sär­skilt i stor­stads­om­rå­de­na, sä­ger Jonatan Vin­cent, con­trol­ler på eko­no­mi­en­he­ten på re­gi­o­nal­led­nings­kon­to­ret i Re­gi­on Jön­kö­pings län.

Han tror nu att för­sla­get får stor ef­fekt.

–Det kom­mer att ha en jät­tes­tor be­ty­del­se. Det är vis­ser­li­gen en re­kom­men­da­tion, men om ett lands­ting in­te föl­jer det mås­te man ha go­da skäl. Jag kan in­te tän­ka mig att de in­te kom­mer god­kän­na det som ett nytt pris.

Tobias Österberg/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.