Minst 5000 svens­ka barn är hem­lö­sa

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Tu­sen­tals svens­ka barn har ing­et hem – de tving­as från det ena till­fäl­li­ga bo­en­det till and­ra, små bo­stä­der som in­te säl­lan är an­grip­na av ska­de­djur och mö­gel.

Men ing­en vet hur många de ut­sat­ta bar­nen är.

–Om nå­gon be­hö­ver gå in på to­a­let­ten mås­te al­la flyt­ta på sig. Vi kan in­te sit­ta vid bor­det sam­ti­digt för det finns ing­en plats.

Så berättar Sa­mi, en man som bott på en cam­ping­plats i fem må­na­der med si­na barn, i en rap­port från Räd­da Bar­nen. Minst 5 390 barn är hem­lö­sa en­ligt en­kä­ten, ba­ra i lan­dets stör­re kom­mu­ner.

Men inga till­för­lit­li­ga siff­ror finns, var­ken på kom­mu­nal el­ler na­tio­nell ni­vå. Och en så­dan bak­grund är nöd­vän­dig om för­hål­lan­de­na ska änd­ras på po­li­tisk väg.

– Jag tror att om man har ett or­dent­ligt sta­tis­tiskt un­der­lag – om man ser hur många barn det fak­tiskt är och vad det in­ne­bär för de­ras upp­växtvil­lor – så kan man hit­ta oli­ka lös­ning­ar, sä­ger Eli­sa­beth Dah­lin, för Räd­da Bar­nens ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re.

Sel­ma, sjuk­skö­ters­ka på en bar­na­vårds­cen­tral, mö­ter många fa­mil­jer som le­ver i myc­ket osäk­ra bo­en­de­för­hål­lan­den. Hon berättar:

– Det är slit­na lä­gen­he­ter, det kan va­ra elut­tag som är tra­si­ga, dör­rar som glap­par och så. Och även ska­de­djur, jät­te­myc­ket vägg­löss och kac­ker­lac­kor. Det är kallt i många lä­gen­he­ter.

Al­la fa­mil­jer i Räd­da Bar­nens rap­port har bott trångt un­der långa pe­ri­o­der, ibland i fle­ra år. Det kan hand­la om tre till fem per­so­ner som levt till­sam­mans på tio kvadrat­me­ter.

– Oav­sett bo­en­de­form, om det är ho­tell­hem el­ler and­ra till­fäl­li­ga bo­stä­der, så hand­lar det näs­tan all­tid om ex­trem trång­bodd­het. Vi pra­tar om en trång­bodd­het som vi såg kans­ke på 30-ta­let. Det är ovär­digt att barn i ett väl­färds­land som Sve­ri­ge bor på det här sät­tet, sä­ger Eli­sa­beth Dah­lin. Ol­le Svan­berg/tt

FOTO: JES­SI­CA GOW/TT/ARKIV

Ing­en vet hur ex­akt många barn som är hem­lö­sa i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.