Många hus­håll gör el­jobb på egen hand

Hallands Nyheter - - Konsument -

HUS­HÅLL: I tre av tio hus­håll görs obe­hö­ri­ga elar­be­ten, vi­sar en un­der­sök­ning från El sä­ker­hets­ver­ket. Det hand­lar bland an­nat om in­stal­la­tio­ner av nya ut­tag, ka­bel­drag­ning och in­stal­la­tio­ner av do­sor. En­ligt un­der­sök­ning­en skul­le de fles­ta dock av­stått el­ler tve­kat om de fick bätt­re in­for­ma­tion om be­hö­rig­hets­kra­ven när­de köp­te el ma­te­ri­a­let. El sä­ker­hets­ver­kets kan u träf­fa re­pre­sen­tan­ter från bran­schen för att dis­ku­te­ra hur in­for­ma­tio­nen i bu­ti­ker­na kan för­bätt­ras. (Test­fak­ta)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.