ARN: För kort tid att ord­na nytt rum

Hallands Nyheter - - Konsument - URBAN TJERNBERG 031-62 40 00 urban.tjernberg@gp.se

Kvin­nan fick in­te den lä­gen­het hon be­ställt i Gre­kland. Men re­se­bo­la­get Fri­tids­re­sor fick in­te till­räck­lig tid att ord­na ett nytt bo­en­de an­ser ARN och av­slår er­sätt­nings­kra­vet på när­ma­re 10 000 kro­nor.

När kvin­nan och hen­nes me­dre­se­när kom fram till bo­en­det fanns in­te den be­ställ­da frä­scha lä­gen­he­ten med poolut­sikt ut­an ett ”sun­kigt” rum med ut­sikt över en par­ke­ring. Kvin­nan kla­ga­de hos bo­la­get och fick ve­ta att de skul­le er­bju­das ett nytt bo­en­de näs­ta dag men att ing­en åter­be­tal­ning skul­le ske om de byt­te ho­tell på egen hand. En­ligt Fri­tids­re­sor (nu­va­ran­de TUI) flyt­ta­de säll­ska­pet på eget be­våg ut kloc­kan 11 och re­se­ar­ran­gö­ren ha­de då ba­ra haft två tim­mar på sig att ord­na ett nytt och bätt­re rum. Fri­tids­re­sor åter­be­ta­la­de 2000 kro­nor för det fel­ak­ti­ga rum­met.

ARN skri­ver i sitt be­slut att re­se­fö­re­ta­get in­te fick skä­lig tid ord­na lämp­lig er­sätt­ning och att den re­dan ut­be­ta­la­de kom­pen­sa­tio­nen är till­räck­lig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.