I SISTA STUND

MED THO­MAS UHRBERG

Hallands Nyheter - - Sporten -

Jag är på plats un­der lör­da­gens Åby­täv­ling­ar men har den­na gång inga se­ger­chan­ser att bju­da på. Tre upp­sitt­ning­ar un­der da­gen, varav en i V75, men det hand­lar i förs­ta hand om hygg­li­ga pla­ce­ring­ar.

Det eg­na stal­let har an­nars fun­ge­rat riktigt bra un­der årets förs­ta må­na­der. Med egenträ­nat har vi re­dan pas­se­rat en mil­jon och då ska vi ve­ta att mer­par­ten i stal­let är ung­häs­tar.

Po­kallop­pen

Un­der lör­da­gen är det ung­häs­tar­na som står i fo­kus då fy­ra­å­ring­ar­na drab­bar sam­man i Drott­ning Sil­vi­as re­spek­ti­ve Ko­nung Gustav V:s po­kal.

Bäg­ge des­sa lopp är hög­klas­si­ga men ock­så öpp­na. Mi­na två vin­na­re är Cad­die Li­si­eux och Ma­ket­he­mark men bå­da är be­ro­en­de av att det blir tem­po och är där­med sår­ba­ra. Det ska i var­je fall bli här­li­ga drabb­ning­ar att skå­da.

Vägen till sju rätt byg­ger jag på två he­ta sing­el­streck. Bra­vo Na­va­ro­ne (avd 3) släpps till led­ning­en och kan se­dan in­te stop­pas. Spets och slut är det även för Spring­fi­eld (avd 5).

Gör nå­got!

På tal om ung­häs­tar så ha­de vi i Halm­stad i vec­kan topp­täv­ling­ar i form av Bree­ders ut­tag­ning­ar. Det var elit­häs­tar på plats och allt var klap­pat och klart fö en ly­san­de täv­lings­dag. Det tyck­te i var­je fall vi ak­ti­va. Det var där­med be­kläm­man­de att se hur glest det var på publik­plats. Blott 1100 räk­na­des in, in­klu­si­ve ak­ti­va och per­so­nal. Frå­gan är om man in­te från ar­ran­gö­ren mås­te age ra. Det är trots allt så att till­hör man in­te härd­smäl­tan så vet ing­en att det är täv­ling­ar. Vi mås­te ut med vårt bud­skap om att det är topp­trav. Pa­ke­te­ra gär­na upp­le­vel­ser­na men se till att loc­ka folk. Vi kla­gar oft och gär­na på ATG men även den lo­ka­la ban­led­ning­en och ST mås­te dra igång.

Här kom­mer fol­ket

Vi har dock en helg att blicka fram emot då fol­ket kom­mer näm­li­gen Elit­lopps­hel­gen. Tre da­gars trav och dess­utom auk­tion är det som loc­kar al­la tra­vin­tre­se­se­ra­de. Vem kan väl ja bort att se Bold Eag­le li­ve?

Tho­mas Uhrberg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.