”Jag blev kre­a­tiv i Halm­stad”

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

I går släpp­tes Man­do Di­a­os nya plat­ta ”Good ti­mes”. Det är den förs­ta se­dan Gustaf Noréns av­hopp – och den mest de­mo­kra­tis­ka – en­ligt ba­sis­ten Carl-jo­han Fo­gel­klou som bor i Halm­stad.

För hem­ma – det är Halm­stad se­dan sju år till­ba­ka för den 36-åri­ge ba­sis­ten och Uppsa­la-so­nen.

– Det var när jag flyt­ta­de till Halm­stad som jag blev kre­a­tiv och bör­ja­de skri­va lå­tar. Jag vet in­te om det är ha­vet, Nis­san el­ler luf­ten. Fast det är klart, det är för­stås lät­ta­re att ska­pa här än på 55 kvadrat­me­ter i Hä­gerstenså­sen.

Vi sit­ter i hu­set på Fren­narp. Det är här, i rad­husi­dyl­len fjär­ran från gla­mour och rock­my­ter, som Carl­jo­han bor till­sam­mans med sam­bon Ma­ria Jan­ku­lov som ar­be­tar på so­ci­al­kon­to­ret i La­holm, dot­tern Emi­lia, 7.

Trots att Ma­ria från bör­jan är från Os­kar­ström träf­fa­des de i Stock­holm där hon bod­de på ett kol­lek­tiv med bland an­nat Man­do Di­a­os då­va­ran­de trum­mis.

– Vi åk­te ner hit en så­dan där fan­tas­tisk som­mar, och då in­såg vi ba­ra att det var här som vi vil­le bo och Emi­lia skul­le få växa upp.

Själv ha­de Carl-jo­han plug­gat klas­sisk mu­sik i Falun där han träf­fa­de Man­do Di­ao, ”de be­höv­de en ba­sist och min Höfner-bas var väl in­trä­des­bil­jet­ten”, in­nan han flyt­ta­de till den kung­li­ga hu­vud­sta­den för vi­da­re stu­di­er och Kung­li­ga mu­sik­hög­sko­lan.

I dag har han byggt en egen stu­dio, Stu­dio Sand­björn, där han när han är hem­ma till­bring­ar fem, sex tim­mar om da­gen och för­u­tom det eg­na ma­te­ri­a­let har han ar­be­tat med Halm­stads­ar­tis­ter som Ham­pus Carls­son, Hanna Dahl­berg Leu­hu­sen och Aman­da Aa­sa.

Men här har ock­så de­lar av Man­do Di­a­os nya plat­ta ”Good ti­mes” kom­mit till – en plat­ta som ef­fek­tiv tid tog två må­na­der att spe­la in, men to­talt ett år att göra klar.

– Ja, vi fär­dig­ställ­de en del av lå­tar­na här, bland an­nat ti­tellå­ten, nic­kar Carl-jo­han.

Det är den förs­ta ef­ter Gustaf Noréns plöts­li­ga av­hopp för någ­ra år se­dan.

– Även om det kom som en blixt från klar him­mel just då så kan man så här i ef­ter­hand in­se han in­te vil­le va­ra med läng­re. In­te ba­ra i ban­det ut­an i he­la bran­schen.

Sam­ti­digt in­ne­bar det ett nytt

”Att bli ett med publi­ken är vårt he­ro­in.” CARL-JO­HAN FO­GEL­KLOU Man­do Di­ao

sätt att ar­be­ta på.

– Al­la tar ett stör­re an­svar nu, det är mer de­mo­kra­tiskt även om det kans­ke tar läng­re tid. Vi skrev ju lå­tar ti­di­ga­re ock­så, men då slu­ta­de det all­tid med att vi val­de Gustafs och Björns.

Björn är för­stås sång­a­ren Dix­gård vars ka­rak­tä­ris­tis­ka röst sät­ter sin prä­gel på soun­det när ban­det nu åter­vän­der mot sin dan­san­ta soul­rock.

Med Carl-jo­han i Halm­stad, Da­ni­el Haglund i Dals-ed, Pa­trik He­i­kin­pi­e­ti i Lu­leå samt Björn Dix­gård och Jens Si­verstedt i Stock­holm är Man­do Di­ao ett ut­spritt band.

– Men när vi re­par gör vi det i Stock­holm. Det är smi­di­gast så.

An­nars har han ett klu­vet för­hål­lan­de till tur­né­li­vet.

– Jag bru­kar sä­ga att jag hop­pa­de på tur­né­bus­sen i sep­tem­ber 2002 och se­dan har jag ald­rig kli­vit av den. Det är säl­lan jag har va­rit ifrån turnerandet läng­re än fy­ra må­na­der.

– Egent­li­gen är det in­te det mins­ta lyx­igt ut­an mest en mas­sa flyg­plat­ser, ore­gel­bund­na mat­ti­der, vän­tan och att lä­ra sig so­va på oli­ka kud­dar. Se­dan vill man in­te hel­ler va­ra ifrån Emi­lia och Ma­ria för länge. Men att få mö­ta sin publik, bli ett med den så att man ald­rig vill att kon­ser­ten ska ta slut – det är vårt he­ro­in. Vårt ofar­li­ga he­ro­in.

JAN-OWE WIK­STRÖM 010-471 51 61 jow@hn.se

Bild: JÖR­GEN ALSTRÖM

PÅ HEM­MA­PLAN. I den eg­na ”Stu­dio Sand­björn” i Halm­stad fär­dig­ställ­des bland an­nat ti­tellå­ten på den nya plat­tan ”Good ti­mes”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.