Tufft mot­stånd för Robin i kväll

En dan­san­de apa, en sång­a­re född på 2000-ta­let, en färgspra­kan­de jod­del-rap och så den där por­tu­gi­sen som sjung­er om hjär­ta och smär­ta på ett sätt som Eu­ro­vi­sion-värl­den säl­lan skå­dat. Hur tu­san ska Robin Bengts­son kla­ra sig mot de där fa­vo­ri­ter­na?

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - NICLAS GREEN/TT LI­NUS BRÄNNSTRÖM/TT

Måns Zel­mer­löw – Eu­ro­vi­sionvin­na­re 2015, pro­gram­le­da­re 2016 och nu ex­pert­kom­men­ta­tor på SVT – tror att det kom­mer att bli riktigt tufft.

– DET BLIR de­fi­ni­tivt topp åt­ta, kan va­ra topp fem och en fjär­de­plats är in­om räck­håll. Ro­bins num­mer stic­ker ut, han har fått en sen start­plats vil­ket ock­så är bra. Men jag tror att Italien, Por­tu­gal och Bul­ga­ri­en blir för svå­ra. Italien vin­ner, när jag såg Gab­ba­ni på re­pet så syn­tes det att han är en jät­te­vinnar­kan­di­dat, sä­ger Zel­mer­löw till TT.

FRAN­CE­SCO GAB­BA­NI HAR va­rit storfa­vo­rit än­da se­dan han vann den ita­li­ens­ka ut­tag­ning­en.

Vi­de­on till Oc­ci­den­tal’s kar­ma har vi­sats 110 mil­jo­ner gång­er på ba­ra två må­na­der och den där ap-

”Ro­bins num­mer stic­ker ut, han har fått en sen start­plats vil­ket ock­så är bra.” MÅNS ZEL­MER­LÖW

dan­sen har skut­tat runt i den vi­ra­la värl­den li­ka fort. Fran­ce­sco Gab­ba­ni berättar själv: – Det är egent­li­gen en an­norlun­da låt, en li­te ris­ka­bel låt. För mig är den ge­nu­in, för mig är den san­ning­en. Jag är in­te re­li­giös, men jag öns­kar att jag var det, så den här lå­ten re­pre­sen­te­rar det jag tror på, sä­ger han.

– Jag vil­le ut­tryc­ka mång­fald och hur vi i väst­värl­den miss­bru­kar ös­ter­ländsk kul­tur. Vi an­vän­der ord som kar­ma, mant­ra och nir­va­na ut­an att fun­de­ra på vad de be­ty­der. Vi för­sö­ker ef­tera­pa den ös­ter­länds­ka fi­lo­so­fin, men vi gör det på ett själv­upp­ta­get väs­ter­ländskt sätt. Som till ex­em­pel att vi gär­na yo­gar, men vi gör det i mo­de­rik­tig out­fit.

POR­TU­GALS SAL­VA­DOR SOBRALS låt Amar pe­los do­is är nå­got helt an­nat, en lugn jazz­bal­la­dig kär­lekslåt sjung­en av en hud­lös och ge­nu­in sång­a­re.

Hos de sto­ra spel­bo­la­gen är han out­si­der, och ger un­ge­fär två gång­er peng­ar­na för en se­ger.

Där bakom för­vän­tas även Bul­ga­ri­en och Bel­gi­en ta toppla­ce­ring­ar. Robin Bengts­son gil­lar dem bå­da. – Två bal­la­der men som än­då spe­lar i en li­te mer mo­dern sound­li­ga. De blir vas­sa bå­da två, jag tyc­ker att bå­da lå­tar­na är svin­bra. De två är nog de när­mas­te kon­kur­ren­ter­na som blir vik­ti­ga för oss att slå. Skul­le vi se­dan slå Por­tu­gal och Italien ock­så så är det ba­ra en bonus, sä­ger Bengts­son.

Måns Zel­mer­löw gil­lar Bul­ga­ri­ens låt, där sång­a­ren Kristi­an Kostov är född så sent som i i mars 2000, men har be­tyd­ligt svå­ra­re för Blan­ches Ci­ty lights

– Jag tyc­ker Kristi­an är svin­duk­tig. Jag tror ock­så att Ru­mä­ni­en med sin jod­del-låt kom­mer topp 5, det är all­tid nå­gon sån låt som skräl­ler. Och så gil­lar jag Ungern, där det är ex­tra fint att han sjung­er på ro­ma­ni.

– MEN ATT Bel­gi­en ska va­ra med där up­pe är helt oför­klar­ligt från mitt håll. Det är möj­ligt att den kan bli den sto­ra Eu­ro­vi­sionhiten i år, men på lör­dag kan jag in­te tän­ka mig att den vin­ner. Hon har sett så rädd ut på re­pen och i se­mi­fi­na­len. Nä, det blir Italien och Por­tu­gal som gör upp om det, och Italien vin­ner med 20 po­äng.

Fi­na­len sänds i SVT1 i kväll kloc­kan 21.00.

KAMP. Någ­ra av för­hands­fa­vo­ri­ter­na: Robin Bengts­son slåss mot Por­tu­gals Sal­va­dor Sobral, Ita­li­ens Fran­ce­sco Gab­bab­ni, Bul­ga­ri­ens Kristi­an Kostof, Bel­gi­ens Blanch och den jod­del­rap­pan­de du­on Ilin­ca och Alex Flo­rea från Ru­mä­ni­en.

Bild: EFREM LUKATSKY

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.