Det vå­ras för barn­mors­kor­na

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Barn­mors­kan i East End SVT1 20.00

När en ny sä­song av den po­pu­lä­ra Bbc-se­ri­en ”Barn­mors­kan i East End” star­tar är vå­ren och där­med påsken i an­tå­gan­de.

Det är nu år 1961 och barn­mors­kor­na och nun­nor­na på Non­na­tus House är li­ka upp­tag­na som van­ligt med att hjäl­pa bebisar till värl­den. Po­si­ti­va vin­dar av för­änd­ring drar fram i sam­häl­let i Hei­di Tho­mas po­pu­lä­ra se­rie vars fem­te sä­song nu vi­sas.

Den nya trä­ningstren­den har nått än­da till Poplar. Trixie (He­len Ge­or­ge) drar i gång en gym­nas­tik­klass och när en av del­ta­gar­na ham­nar i ett akut me­di­cinskt till­stånd för­vå­nas Trixie över hur då­ligt en del av kvin­nor­na kän­ner och för­står si­na eg­na krop­par. Hon be­stäm­mer sig för att ta itu med si­tu­a­tio­nen och bör­jar ut­bil­da kvin­nor­na i hur de­ras krop­par fun­ge­rar.

Se­ri­ens tre förs­ta sä­song­er ba­se­ra­des på sjuk­skö­ters­kan och barn­mors­kan Jennifer Wort­hs me­mo­a­rer. He­le­na Björkvall

Foto: Sop­hie Mu­te­ve­li­an/ne­al Stre­et Pro­duc­tions

Trixie (He­le­na Ge­or­ge) ha­kar på den nya trä­ningstren­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.