Läm­nar SD.

Ef­ter in­ter­na stri­dig­he­ter väl­jer nu även Mo­ni­ca Kunc­kel Qvist att läm­na Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i Var­berg.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - AN­NA OSCARSON 010-471 53 71 an­na.oscarson@hn.se

Som HN ti­di­ga­re har be­rät­tat på­går det stri­dig­he­ter in­om Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas Var­bergs­grupp. Den lo­ka­la sty­rel­sen i Var­berg har bett riks­or­ga­ni­sa­tio­nen att öpp­na per­so­nä­ren­den kring ute­slut­ning av Bo Qvist och Mo­ni­ca Kunc­kel Qvist.

– Nu har både Bo Qvist och Mo­ni­ca Kunc­kel Qvist valt att läm­na själv­mant. De är in­te väl­kom­na till­ba­ka. Ären­det gick di­rekt till ute­stäng­ning och det har fat­tats på riks­ni­vå, sä­ger Andreas Fey­mark, grupple­da­re för SD Var­berg.

NÅ­GON AN­LED­NING TILL be­slu­tet vill han in­te gå in på.

Pa­ret Qvist har klart för sig vad de­ras im­po­pu­la­ri­tet hos de­lar av Var­bergs Sd-sty­rel­se be­ror på.

– Vi har va­rit obe­kvä­ma. Vi är inga ja-sä­ga­re som de and­ra, för­kla­rar Mo­ni­ca Kunc­kel Qvist.

En ut­dra­gen in­trig nåd­de sin kul­men un­der par­ti­ets lo­ka­la års­mö­te. In­för mö­tet ha­de Erik Hells­born för­kla­rat att han in­te har nå­got för­tro­en­de för Mo­ni­ca Kunc­kel Qvist el­ler Bo Qvist.

– Andreas Fey­mark kon­tak­ta­de kan­di­da­ter som vi­sat sitt in­tres­se att sit­ta i sty­rel­sen in­för års­mö­tet och frå­ga­de om de kun­de dra till­ba­ka sin kan­di­da­tur ef­tersom val­be­red­ning­en ut­sett nå­gon an­nan, sä­ger Bo Qvist.

På så sätt ska val­be­red­ning­en ha för­sökt på­ver­ka ut­gång­en av va­let för att få den sty­rel­se de vil­le ha. I slutän­dan fanns in­te till­räck­ligt med kan­di­da­ter och ett nytt års­mö­te be­höv­de ut­ly­sas för att göra fyll­nads­val.

– Vi an­ser in­te att det­ta är de­mo­kra­tiskt. Det är dess­utom partiskadligt, sä­ger Bo Qvist.

ANDREAS FEY­MARK AN­SER att pa­ret Qvist hål­ler på med smuts­kast­ning.

– Det är lögn att jag skul­le ha för­sökt på­ver­ka. Att jag kon­tak­tar kan­di­da­ter­na och frå­gar om de vill stå med är en stan­dard­pro­ce­dur. Ing­en har bli­vit upp­ma­nad att läm­na. De som har ve­lat dra till­ba­ka sin kan­di­da­tur har gjort det skrift­li­gen, sä­ger han.

Mo­ni­ca Kunc­kel Qvist åk­te i april på en skol­kon­fe­rens i Sträng­näs, med Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter från he­la lan­det. Riks­dags­le­da­mo­ten Ste­fan Ja­kobs­son ha­de ta­git ini­ti­a­tiv till det­ta. Det fanns ett sty­rel­se­be­slut på att SD Var­berg skul­le stå för Mo­ni­ca Kunc­kel Qvists kost­na­der på cir­ka 4 000 kro­nor i sam­band med kon­fe­ren­sen.

PÅ ETT SE­NA­RE mö­te ha­de sty­rel­sen se­dan be­slu­tat att hon in­te skul­le få er­sätt­ning för kost­na­der­na ef­tersom hon skri­vit ned­sät­tan­de om SD på Fa­ce­book.

– De sa ing­et om det. Ha­de jag ve­tat det ha­de jag ald­rig åkt, sä­ger hon.

Mo­ni­ca Kunc­kel Qvist och Bo Qvist begärde ut­trä­de ur Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i tis­dags.

– Jag gick med för att det skul­le va­ra kul att få va­ra med och på­ver­ka. Men med al­la des­sa bråk har det va­rit allt an­nat än kul. Jag är bor­ta och job­bar långa da­gar. Om det in­te känns kul är det in­te värt att en­ga­ge­ra sig, sä­ger Bo Qvist.

De gick med i par­ti­et ef­ter va­let 2014. Det var ef­ter att Bo Qvists sys­ter­dot­ter, Je­a­net­te Qvist i So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, un­der en dis­kus­sion sagt till dem att i stäl­let för att kla­ga kun­de de en­ga­ge­ra sig po­li­tiskt.

– Jag tror in­te hon me­na­de att vi skul­le gå med i Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na. Men Sd-po­li­ti­ken pas­sar mig även om jag in­te gil­lar allt. Skol­po­li­ti­ken är fan­tas­tisk, sä­ger Mo­ni­ca Kunc­kel Qvist.

MO­NI­CA KUNC­KEL QVIST sit­ter som le­da­mot i barn- och ut­bild­nings­nämn­den. Hon är ock­så sup­ple­ant i kom­mun­full­mäk­ti­ge och lo­ka­la sä­ker­hets­nämn­den. Des­sa pos­ter kom­mer hon att sit­ta kvar på som po­li­tisk vil­de fram­ö­ver. Var­för är det så myc­ket bråk in­om Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na?

– SD väx­er fort och mås­te ha in nya med­lem­mar. Nå­gon­stans kom­mer det in röt­ägg. I Mo­de­ra­ter­na till ex­em­pel tar det någ­ra år för att få en plats men i SD går det for­ta­re. Många vill göra kar­riär och bryr sig in­te om po­li­ti­ken el­ler om de tram­par på and­ra. De vill ba­ra tjä­na peng­ar, sä­ger Mo­ni­ca Kunc­kel Qvist.

Bild: AN­NA OSCARSON

HOP­PAR AV. Mo­ni­ca Kunc­kel Qvist och Bo Qvist har läm­nat Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na på grund av al­la in­tri­ger och bråk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.