Fak­ta: Ti­di­ga­re Sd-bråk

Hallands Nyheter - - Varberg -

Andreas Fey­mark, ti­di­ga­re ord­fö­ran­de för Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i Hal­land, an­såg att det fanns bris­ter i kal­lel­sen till SD Fal­ken­bergs års­mö­te den 21 ja­nu­a­ri, bland an­nat vad gäl­ler ute­bli­ven eko­no­misk re­do­vis­ning och re­vi­sions­rap­port. Han begärde där­för att års­mö­tet skul­le ogil­tig­för­kla­ras. Men han fick in­te med sig he­la di­strik­tets sty­rel­se. * Un­der Hal­lands­di­strik­tets års­mö­te för­lo­ra­de Andreas Fey­mark ord­fö­ran­de­pos­ten till Su­san­ne Lar­sen från Halm­stad­kret­sen. Om­röst­ning­en gav röst­siff­ror­na 63-48 till Lar­sens för­del. * Su­san­ne Lar­sen ut­reds av par­ti­et med an­led­ning av Fa­ce­boo­kin­lägg som vitt­nar om en islam­fi­ent­lig si­da hos hen­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.