Åka­ren säljs till bo­stads­bo­la­get

VAR­BERG: Kom­mun­led­ning­en har nu ett be­sked om Åka­ren, hu­set ska säl­jas till Var­bergs Bo­stad AB. Pi­er­re Ring­borg (-) som bor i hu­set krä­ver be­sked om vad som ska hän­da med al­la de som bor på Åka­ren i dag.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Re­bec­ka Kvint 010-471 53 69 ∙ re­bec­ka.kvint@hn.se

Åka­ren har va­rit ett sor­ge­barn un­der fle­ra år. Fas­tig­he­ten är i då­ligt skick. Men kom­mun­led­ning­en har in­te satt ner fo­ten när det gäl­ler hu­sets fram­tid. För­rän nu. De le­dan­de po­li­ti­ker­na vill att Åka­ren säljs till Var­bergs Bo­stad AB.

– Tan­ken är att de ska re­no­ve­ra hu­set och att den re­no­ve­ring­en ska kun­na star­tas 2018. In­nan dess be­hö­ver hu­set eva­kue­ras, sä­ger kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Ann­char­lot­te Sten­kil (M).

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na väl­kom­nar ma­jo­ri­te­tens be­sked om att man för­or­dar en för­sälj­ning till det kom­mu­na­la bo­stads­bo­la­get.

– I GRUND OCH bot­ten tyc­ker jag att det är ett bra för­slag. Ex­akt vad de­ras för­slag innebär vet jag in­te, men det be­hålls i al­la fall hy­res­rät­ter i cent­rum på den här fas­tig­he­ten, sä­ger Ja­na Nils­son (S).

– De som har kon­trakt på Åka­ren i dag ska er­bju­das nya hy­res­kon­trakt i and­ra hus el­ler ock­så får de flyt­ta till­ba­ka när re­no­ve­ring­en är gjord, sä­ger Ann-char­lot­te Sten­kil.

Nå­got be­slut är in­te fat­tat. Ann­char­lot­te Sten­kil hop­pas dock kun­na lot­sa ären­det till full­mäk­ti­ge för be­slut så att af­fä­ren med Var­bergs Bo­stad AB kan ge­nom­fö­ras strax ef­ter som­ma­ren.

DET FRAMTIDA ÅKA­REN är fort­fa­ran­de väl­digt löst i kon­tu­rer­na. Ska där fin­nas so­ci­a­la kon­trakt även i fram­ti­den?

– Rent ge­ne­rellt är det all­ra bäst är om man kan blan­da bo­en­den så myc­ket som möj­ligt, sva­rar Ann­char­lot­te Sten­kil. Var­för in­te ba­ra ri­va och byg­ga nytt?

– Det be­ror på kul­tur­vär­de­na. Men det kom­mer att bli en to­tal­re­no­ve­ring för hu­set är ned­gång­et och sli­tet. Det finns möj­lig­he­ter till för­tät­ning ock­så, där det är par­ke­ring i dag och där det finns ga­rage, mot Sö­der­ga­tan.

En ex­tern kon­sult har vär­de­rat fas­tig­he­ten till 20 mil­jo­ner kro­nor.

PÅ BO­STADS­BO­LA­GET ÄR man po­si­tiv till att ta över Åka­ren.

– Skul­le den här af­fä­ren gå ige­nom är vår av­sikt att re­no­ve­ra och rus­ta upp fas­tig­he­ten i grun­den. Där finns ock­så en gans­ka stor öp­pen yta som skul­le gå att för­tä­ta. Men steg ett är att rus­ta upp Åka­ren i grun­den, sä­ger Ulf Hofs­tedt som

är vd för Var­bergs Bo­stad AB.

– Vi har cen­tra­la lä­gen­he­ter men en ma­jo­ri­tet av vå­ra lä­gen­he­ter lig­ger ut­an för cent­rum och cen­tral­or­ten. Det är ba­ra po­si­tivt för oss om vi kan ut­ö­ka an­ta­let hy­res­rät­ter i cen­tra­la Var­berg.

KOMMUNPOLITIKERN Pi­er­re Ring­borg (-) bor på Åka­ren och han har läng­re va­rit kri­tisk till hur kom­mu­nen skö­ter hu­set.

– Säm­re hy­resvärd än Var­bergs kom­mun får man le­ta ef­ter. Allt är bätt­re än Var­bergs kom­mun. De har hål­lit ne­re på un­der­hål­lit och dra­git ner på vakt­mäs­te­ri­et. Här finns väl­digt sto­ra re­no­ve­rings­be­hov. Det som är bra att det fun­nits en plats för män­ni­skor på Åka­ren, som in­te haft nå­gon an­nan stans att ta vägen, sä­ger Pi­er­re Ring­borg.

Att det blir Var­bergs Bo­stad som ska kö­pa väc­ker en rad frå­gor, som han ser det:

– Vi som bor här på Åka­ren har in­te va­rit väl­kom­na hos Var­bergs Bo­stad AB. An­ting­en får vi föl­ja med på kö­pet, el­ler får det lö­sa det­ta på nå­got an­nat sätt. Det får in­te bli nå­gon press på de som bor här, el­ler att det ska­pas nå­gon oro om vart vi ska ta vägen. Det mås­te fin­nas en mjuk över­gång. Vi mås­te bli in­for­me­ra­de så vi vet vad som hän­der.

SKA SÄL­JAS. Nu har kom­mun­led­ning­en satt ner fo­ten. Åka­ren ska säl­jas till Var­bergs Bo­stad AB, som ska re­no­ve­ra hu­set och kans­ke ock­så byg­ga nya hus Åka­ren krä­ver be­sked om vad som ska hän­da med de som bor på Åka­ren i dag.

Bild: RE­BEC­KA KVINT/ANNIKA KARLBOM/ARKIV

där ga­ra­gen lig­ger i dag och på par­ke­rings­plat­sen mel­lan Åka­ren och Ma­don­na­hu­set. Pi­er­re Ring­borg (-) som bor på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.