Lands­bygds­bor kom­mer all­tid slu­ta som ”loo­sers”

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

LANDS­BYGD. När det gäl­ler oli­ka in­sän­da­re som gnäl­ler över lands­byg­dens ute­bliv­na kommmu­na­la/ stat­li­ga stöd och av­sak­nad av pri­o­ri­tet så kan ni li­ka gär­na slu­ta hop­pas. Al­la som kan iden­ti­fe­ra sig om lands­bygds­bor är för­lo­ra­re av­se­en­de kom­mu­na­la och stat­li­ga in­tres­sen med nu­va­ran­de politik, ni kom­mer att va­ra så fram­ö­ver ock­så, tro ing­et an­nat.

DET ENG­ELS­KA UTTRYCKET ”loo­sers” pas­sar bra in och det är vad ni är. Det finns mas­sor av sa­ker ni för­lo­rar på men för att ta ett ex­em­pel så tar vi bolå­nen och rän­te­bi­dra­gen. Kom­mu­ner­na och sta­ten gör det mer gynn­samt att bo­sät­ta sig i tät­be­bygg­da om­rå­den med hjälp av skatte­me­del från ”loo­sers” från lands­byg­den, nya fi­na ishal­lar, sim­hal­lar, bib­li­o­tek, sko­lor samt ohäm­mad ök­ning av kost­na­der för driv­me­del etc.

Fas­tig­he­ter i stä­der­na blir där­med at­trak­ti­va och ob­jekt för pri­sök­ning, en form av ral­ly för bolån är ett fak­tum. Max­i­malt be­lå­na­de ”mång­mil­jon­fas­tig­he­ter” där en rän­te­kost­nad skall be­ta­las upp­står. Men de som köpt bo­stä­der­na tar in­te he­la kost­na­den, ni ”loo­sers” på lands­byg­den med små lån och bil­li­ga bo­stä­der är fak­tiskt de som be­ta­lar rän­te­kost­na­den för des­sa mil­jon­lån i stä­der­na. Rän­te­sub­ven­tio­ner­na på bo­stads­lån fi­nan­sie­ras ge­nom skatte­me­del.

TACK VA­RE ATT lands­bygds­bor be­ta­lar in mer i skatt än vad som går till­ba­ka i rän­te­sub­ven­tio­ner för era lå­ga lån så be­ta­lar ni ge­nom det­ta över­skott även för de som in­te be­ta­lar till­räck­ligt i skatt för att täc­ka eg­na rän­te­kost­na­der i stä­der­na. Till det­ta så ökar bo­stä­der­na i stä­der­na i pris ge­nom ert till­skott, ett bra till­skott till pen­sio­nen för stads­bor, medans ert bo­stads­vär­de på lands­bygg­den pla­nar ut och ni får se till att spa­ra till egen pen­sion. Ni sup­por­tar allt­så rän­te­kost­na­der och vär­deök­ning­ar till de som bor i stä­der­na. Även om det blir en bo­stad­bubb­la be­ta­lar ni den­na ock­så med än­nu mer skatte­me­del så sitt in­te och hop­pas på en så­dan för guds skull. Hop­pas hel­ler in­te på en rän­teök­ning för då ökar sta­ten skat­te­tryc­ket än­nu mer. Det finns många fler ex­em­pel på äm­nen som går att näm­na om ni vill bli än­nu mer med­vet­na om er si­tu­a­tion. Så slu­ta gnäll, flyt­ta till stä­der­na för ing­en po­li­ti­ker kom­mer att bry sig om lands­byg­den på rik­tigt. Loo­sers!

Ca­pi­tal

Bild: FRED­RIK SANDBERG/TT

TÄTORT. Nya fi­na sim­hal­lar i tät­be­bygg­da om­rå­den be­ta­las med skatte­me­del från ”Loo­sers” från lands­byg­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.