Vil­ka fick den skat­te­säk­ning­en?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

till Sol­veig Zan­der (C), Hen­rik Ore­torp (C) och Ann-sop­hie Cor­des (C) (9/5).

PENSIONER. Cen­ter­par­ti­et och de öv­ri­ga bor­ger­li­ga par­ti­er­na till­sam­mans med SD in­för­de när ni ha­de re­ge­rings­mak­ten en pen­sio­närs­skatt som innebär att pen­sio­nä­rer be­ta­lar hög­re skatt än lön­ta­ga­re. Sve­ri­ge är den en­da land i värl­den där vi pen­sio­nä­rer be­ta­lar hög­re skatt än lön­ta­ga­re. Nu skri­ver ni att ni har sänkt skat­ten med 1 000 kro­nor i må­na­den för al­la pen­sio­nä­rer. Jag har in­te fått den­na skat­te­sänk­ning.

Är det nå­gon an­nan pen­sio­när i Fal­ken­berg som fått sänkt skatt med 1 000 kro­nor i må­na­den när vi ha­de bor­ger­lig re­ge­ring så sva­ra gär­na här på in­sän­dar­si­dan i HN.

Kerstin Zan­der (S)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.