”Det blir ga­ran­te­rat top notch”

Hallands Nyheter - - Varberg - MA­RIA HJULSTRÖM ma­ria.hjulstrom@hn.se

En in­om­huspark för skej­ta­re kom­mer att in­vi­gas i Var­berg i un­der hös­ten. Helena Selander på Var­bergs ska­te­board­klubb sä­ger att det kom­mer att fin­nas nå­got för al­la.

Hit­tills har skejt­sug­na va­rit tvung­na att åka till Halmstad el­ler Kungsbacka för att kun­na åka brä­da på vin­tern. Till mång­as gläd­je kom­mer nu Var­berg att få sin egen in­om­hus­hall. Just nu hål­ler kom­mu­nen på och gör iord­ning en lo­kal som lig­ger bred­vid Kun­skaps­sko­lans id­rotts­hall i Var­berg.

– Det är VFAB:S lo­kal och de hål­ler just nu på och gör den i ord­ning med att bland an­nat ri­va väg­gar, dra in vat­ten och be­lys­ning, sä­ger Helena Selander, ord­fö­ran­de i Var­bergs ska­te­board­klubb.

BLAND AN­NAT BYGGS en to­a­lett och ett loft där kafé kom­mer att fin­nas. Byg­get av ram­per kom­mer tro­ligt­vis att på bör­jas i au­gusti.

– Vi har ta­git hjälp av de bäs­ta i Sve­ri­ge, kans­ke i värl­den för att de­sig­na och byg­ga. Det blir ga­ran­te­rat top notch, sä­ger Helena Selander.

Till de 280 kvadrat­met­rar­na har Bryg­ge­ri­et Mal­mö an­li­tats för att ska­pa en hall av världs­klass.

En rit­ning finns men den är in­te helt spi­kad och klub­ben har be­stämt sig för att in­te of­fent­lig­gö­ra den för att in­te bli över­ös­ta med kom­men­ta­rer.

– Det blir li­tet men vi kom­mer att få in det vi vill. Det blir, på skejt­språk, bowl, stre­et och böj, sä­ger Helena Selander.

SKEJTKLUBBEN HAR FÅTT stött­ning av kom­mu­nen i form av ett sär­skilt verk­sam­hets­bi­drag för ny verk­sam­het och klub­ben hyr lo­ka­len.

– Det är en verk­sam­het som in­te går att ha i en van­lig id­rotts­hall, det går in­te att ploc­ka fram och till­ba­ka sa­ker­na så lätt, sä­ger Ma­ri Hag­borg-lo­rent­zon, fri­tids­chef i Var­berg.

”Vi har ta­git hjälp av de bäs­ta i Sve­ri­ge, kans­ke i värl­den” HELENA SELANDER ord­fö­ran­de, Var­bergs ska­te­board­klubb

Bild: RICK RYCROFT

FÖRBÄTTRING. Var­bergs skej­ta­re kom­mer slip­pa åka till grann­kom­mu­ner­na för att åka på vin­tern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.