Nar­ko­ti­ka­in­sats och miss­han­del i Var­berg

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: Un­der en in­sats i Var­berg un­der fre­dags­kväl­len tog po­li­sen in sju per­so­ner miss­tänk­ta för nar­ko­ti­kabrott.

Det var en ex­tra nar­ko­ti­ka­in­sats rik­tad mot ung­do­mar. Per­so­ner som ver­ka­de va­ra på­ver­ka­de av an­nat än al­ko­hol togs in för prov­tag­ning.

Förs­ta ung­do­mar­na togs med in kloc­kan 15.25 un­der fre­da­gen, den sista an­mä­lan om nar­ko­ti­kabrott eget bruk var vid 02-ti­den.

– Vi ha­de ex­tra per­so­nal in­ne för den här in­sat­sen. Den gick till så att det pra­ta­des med män­ni­skor på stan och om det syn­tes tec­ken på på­ver­kan av nar­ko­ti­ka togs det prov, be­rät­tar Annika Ekes­tedt på Var­bergs­po­li­sen.

Vad sä­ger du om att ni på­träf­far sju per­so­ner som är på­ver­ka­de av nar­ko­ti­ka en van­lig fre­dags­kväll?

– Det är nog rätt nor­malt. Det var ing­et spe­ci­ellt, ut­an det gäl­ler ba­ra att vi har till­räck­ligt med per­so­nal så att vi hin­ner gö­ra det här job­bet.

I öv­rig rap­por­te­ra­des det om en miss­han­del på natt­klub­ben Oscars un­der fre­dags­kväl­len. Två män har ham­nat i bråk och po­li­san­mält varand­ra.

En av dem fick ett slag i ryg­gen och den and­ra ett slag i an­sik­tet. En­ligt po­li­sen hand­lar det om ringa ska­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.