Fak­ta: Åka­ren

Hallands Nyheter - - Varberg -

* I dag har kom­mu­nens miss­bruks­vård sin mot­tag­ning i Åka­ren. So­ci­al­för­valt­ning­en dis­po­ne­rar dess­utom rum i hu­set som ak­ut­bo­en­den. * I hu­set finns nio lä­gen­he­ter som hyrs ut av so­ci­al­för­valt­ning­en ge­nom so­ci­a­la kon­trakt, till per­so­ner som va­rit hem­lö­sa och som har be­ty­dan­de svå­rig­he­ter att skaf­fa bo­stad på an­nat sätt. * Dess­utom finns fem lä­gen­he­ter som hyrs ut på helt van­li­ga kon­trakt. Det är ser­vice­för­valt­ning­en som skö­ter de ut­hyr­ning­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.