He­ta sma­ker från sö­dern

STARKT: SALSATILLVERKNING I TVÅÅ­KER Tvåå­kers­bor­na Inge An­ders­son, Per-an­ders Ro­lofs­son och Lars Glen­dell hål­ler gry­tor­na ko­kan­de. De vill re­vo­lu­tio­ne­ra di­na taco­kväl­lar och gö­ra Tvåå­ker hett året runt. Det är näm­li­gen där bå­de od­ling av chi­li och pro­dukt

Hallands Nyheter - - Nyheter - CHRISTI­AN LUNDGREN re­dak­tio­nen@hn.se

”Den störs­ta miss­upp­fatt­ning­en av chi­li är att det ba­ra ska va­ra starkt”

Vi har in­te mer än häl­sat in­nan HN:S re­por­ter snabbt leds in av Inge och Lars och blir hän­vi­sad till en stol. På ett bord står ett bat­te­ri av salsa­pro­duk­ter.

Sak­nas vid mitt be­sök gör Per-an­ders Ro­lofs­son. Des­sa tre her­rar har myc­ket tyd­li­ga rol­ler i fö­re­ta­get Señor Ha­ba­ne­ro’s ma­ski­ne­ri. Inge är koc­ken el­ler ’ke­mis­ten’ som han kal­las. Lars är gra­fi­kern och Per-an­ders kom­mer med al­la idéer om vad som ska ko­kas ihop.

– Sma­ka på den här!

INGE STRÄCKER FRAM en te­sked. Jag har kas­tats di­rekt in i het­luf­ten, bok­stav­ligt ta­lat. Jag åker på en käft­smäll, går ner för räk­ning. Inge fort­sät­ter: – Ja den är för rik­ti­ga brot­ta­re. Ut­an att kun­na kom­mu­ni­ce­ra i ord ber jag om ett glas vat­ten, men in­nan jag får det ser­ve­rat mär­ker jag att det är en so­fisti­ke­rad käft­smäll som ut­de­lats. Det to­nar plöts­ligt upp sma­ker i mun­nen, den var in­te ba­ra stark ut­an mer som en ex­plo­sion med fi­ness. Det finns ny­an­ser i det­ta re­gis­se­ra­de ka­os.

JAG TIT­TAR PÅ bur­ken; Sal­sa Bi­zar­ro-’In­fer­no in a jar’. Inge ut­veck­lar: –Den störs­ta miss­upp­fatt­ning­en av chi­li är att det ba­ra ska va­ra starkt. Vi an­vän­der oss av dess na­tur­li­ga kraft men sät­ter den i ba­lans med and­ra in­gre­di­en­ser och till­sam­mans ska­pas nå­got nytt.

–Styr­kan har ald­rig va­rit själ­va po­äng­en fort­sät­ter Lars. Det är mer vik­tigt med sma­ker­na.

Lars sträcker fram en te­sked grön sal­sa.

Den är snäl­la­re och sma­kar in­te som nå­got an­nat jag ti­di­ga­re sma­kat, jag ap­plå­de­rar in­om­bords.

–Det är den du ska ha på di­na tacos, be­rät­tar Lars. Hur går det till när en ny sås fram­ställs?

– Det är of­tast Per-an­ders, som för öv­rigt stän­digt går om­kring och tän­ker på sal­sa. Han kan ringa mig och sä­ga: Inge, jag vill ha en grön sal­sa. Då får jag fun­de­ra vil­ka in­gre­di­en­ser man skul­le kun­na an­vän­da, vil­ken världs­del man men­talt bor­de re­sa till. Se­dan bör­jar jag ko­ka me­dan Lars har idéer om namn och lay­out-bi­ten, be­rät­tar Inge An­ders­son

– För mig hand­lar det om in­spi­ra­tion. Musik hör i hop med mat­lag­ning­en. Vi har en tyd­lig bild över var­je pro­dukts här­komst så att sä­ga. Hur föd­des idén till Señor Ha­ba­ne­ro. Var­för kän­de ni ett be­hov av att verk­li­gen od­la och fram­stäl­la egen sal­sa?

Inge lu­tar sig fram: – För att ut­bu­det är så torf­tigt. Ing­en ny­ans i sma­ker­na.

– Det var Per-an­ders och jag som satt och sänkte någ­ra öl en kväll. Vi lyss­na­de på kam­bod­jansk 60-tals musik, blev all­mänt ’in­spi­re­ra­de’ och un­der den kväl­len be­stäm­de vi oss.

Okej, så ni od­la­de ett par kru­kor..?

– Vi bör­ja­de med 60 hin­kar, fram­ställ­de någ­ra så­ser och se­dan stod vi och sål­de dem på en lo­kal mat­mark­nad. Det blev ome­del­bar suc­cé.

Är det in­te pro­ble­ma­tiskt att od­la chi­li här med tan­ke på vårt nord­li­ga kli­mat?

– Nej vi har od­lat ut­om­hus. Du be­hö­ver in­te ens ett växt­hus. Ett so­ligt skyd­dat lä­ge räc­ker. De be­hö­ver en dos kär­lek och om­sorg men är an­nars en myc­ket tack­sam plan­ta att od­la.

– Vi bör­jar med att läg­ga frö­na i blöt i ett dygn se­dan sår vi i små kru­kor. Där­ef­ter tar det 10-30 da­gar in­nan plan­tan kom­mer upp.

Bild: ROBERTH FREDRIKSSON

TACK­SAM PLAN­TA. ”Ett so­ligt skyd­dat lä­ge räc­ker, chiliplan­tan är myc­ket tack­sam att od­la”, sä­ger Inge An­ders­son. Här till­sam­mans med kol­le­gan Per-an­ders Ro­lofs­son.

Bild: ROBERTH FREDRIKSSON

HE­TA KILLAR. Per-an­ders Ro­lofs­son, Inge An­ders­son, och Lars Glen­dell i Tvåå­ker od­lar sin egen chi­li som de för­vand­lar till het taco­sås el­ler sal­sa.

Bild: ROBERTH FREDRIKSSON

FULLT BORD. Inge, Per-an­ders och Lars till­ver­kar mäng­der av salsa­pro­duk­ter.

INGE AN­DERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.