Ky­ligt men var­ma­re än nor­malt!

Hallands Nyheter - - Nyheter - Me­del Högst Lägst Nor­malt 11/4: 19/4: 6,3 12,7 -3,8 5,2 April 2016 Eft­ra Nor­malt i april 200 175 April 2017 200 175 April 2016 Träslövslä­ge 200 175 Nor­malt i april April 2017

Trots över­lag var­ma lång­tids­pro­gno­ser för april så in­fri­a­des de till den de­len att me­del­tem­pe­ra­tu­ren trots allt blev över det nor­ma­la men sta­tistik vi­sar ju som be­kant in­te he­la san­ning­en. Se­dan bör man ju ha i åtan­ke att de me­del­vär­den som an­vänds här­rör in­nan den nu­va­ran­de vär­me­pe­ri­o­den in­led­des. April, pre­cis som ifjol, star­ta­de gans­ka varmt men väd­ret för­sköts ef­ter­hand åt det ky­li­ga för att stund­tals bli rik­tigt kallt i slutän­den. Re­dan den förs­ta april spi­ka­des max­vär­det för må­na­den på de fles­ta håll och må­na­dens lägs­ta tem­pe­ra­tur in­föll så sent som den 19 april med svår frost på många håll.

HN:S vä­der­fak­ta: april

Ne­der­börd

VÄDERBILDEN UN­DER april var för­vå­nans­värt likar­tad i vår än­da av Sve­ri­ge med ett fler­tal da­gar av det nu­me­ra så om­ta­la­de ”april­väd­ret”. Det innebär kla­ra ky­li­ga morg­nar, sol på för­mid­da­gen och se­dan en snabb till­växt av stack­moln som un­der gynn­sam­ma för­ut­sätt­ning­ar väx­er till och ger by­ar av regn, snö och ha­gel. Någ­ra fron­ter pas­se­ra­de un­der må­na­den men de var re­la­tivt sva­ga och först i slu­tet av må­nan­den blev det li­te mer re­jäl fukt i ne­der­börds­mä­ta­ren när i stort sett he­la må­nads­ne­der­bör­den föll un­der sista vec­kan då ett låg­tryck sak­ta gled ner från nord­väst.

Det mest po­si­ti­va var väl att det trots allt blev ett över­skott av sol­tim­mar och det är ju för det mesta önsk­värt på vå­ren. An­nars in­ne­höll nog mest april en hel del fru­stra­tion i den sub­jek­ti­va vä­der­spa­na­ren i vän­tan på var­ma­re vä­der. Ef­ter att bli­vit re­jält bort­skäm­da un­der de förs­ta 10 Upp­gif­ter­na kom­mer från HN:S vä­de­rob­ser­va­tö­rer Per-olof Nils­son i Eft­ra och Al­var Jo­hans­son i Träslövslä­ge. åren av 2000-ta­let där april va­rit den må­nad som vi­sat högst pro­cen­tu­ell tem­pe­ra­turök­ning anar vi nu en åter­gång mot li­te mer nor­ma­la tem­pe­ra­tu­rer.

SLUMP EL­LER ETT möns­ter går in­te att sä­ga på så kort sikt men det finns en del in­di­ka­tio­ner på att vi har en för­skjut­ning av kal­lufts­ut­brott till se­na­re på sä­song­en vil­ket hör ihop med den stor­sti­la­de ström­ning­en. Un­der den sista 10 års­pe­ri­o­den har det så kal­la­de Na­o­in­dex­et ( ett mått på luft­trycks­för­del­ning­en mel­lan Grön­land och Por­tu­gal) haft en ten­dens att svänga över till ett ne­ga­tivt vär­de och på vä­der­kar­tan kan vi stäl­let hit­ta låg­tryck på söd­ra At­lan­ten och hög­tryck uppe­mot Grön­land mot det mer nor­ma­la om­vän­da fal­let. Des­sa hög­trycks­bloc­ke­ring­ar kan sträc­ka sig från Azo­rer­na upp ge­nom Grön­land och vi­da­re ge­nom Is­ha­vet och än­da bort till Alas­ka. Varmt som at­tan ger det i Ark­tis men möj­lig­he­ter för kall luft att ström­ma sö­derö­ver i bland an­nat Eu­ro­pa på hög­trycks­bloc­ke­ring­ens ost­si­da. Fak­tum är att de sista 9 av 10 som­rar­na har haft ett sam­man­lagt ne­ga­tivt in­dex på NAO vil­ket lett till en ökad osta­dig ten­dens för väd­ret i främst de väst­ra de­lar­na av Eu­ro­pa med ky­li­ga­re vä­der och mer regn­rikt. Det mot­sat­ta sce­na­ri­ot hit­tar vi i Syd­os­teu­ro­pa. Det är det här som i me­te­o­ro­lo­gin kal­las lås­ning­ar el­ler bloc­ke­ring­ar och des­sa har haft en ten­dens att öka över tid. Mer av sam­ma vä­der helt en­kelt un­der läng­re tid.

ÄVEN I SOM­MAR ses en hel del me­te­o­ro­lo­gis­ka tolk­ning­ar från oli­ka vä­derin­sti­tut lu­ta sig mot sig ett lik­nan­de sce­na­rio vil­ket skul­le in­ne­bä­ra var­ken bu el­ler bä för vår del med brist på lång­va­ri­ga hög­tryck som det kans­ke mest iö­gon­fal­lan­de. Å and­ra si­dan finns det be­tyd­ligt var­ma­re lösningar så vi får som van­ligt ba­ra se och nju­ta av det vä­der vi har för det går ju än­då in­te att gö­ra nå­got åt det.

MER IN­TRES­SANT OCH nöd­vän­digt i nu­lä­get är ju att föl­ja ne­der­börds­mäng­der­na fram­ö­ver och maj har ju bör­jat torrt och i nu­lä­get vän­tas inga stör­re på­fyll­ning­ar av vat­ten­re­ser­ver­na. Tit­tar vi på som­mar­pro­gno­ser­na vi­sar näs­tan al­la på ett mind­re un­der­skott sett över de 3 må­na­der­na så lä­get är fort­satt be­kym­mer­samt. Den lil­la tan­ke som all­tid in­fin­ner sig är ju när na­tu­ren skall bör­ja be­ta­la till­ba­ka för un­der­skot­tet, el­ler som ame­ri­ka­nen sä­ger ”pay­back ti­me” och då tän­ker den ne­ga­ti­ve gi­vet­vis nu i som­mar. Då kan det ju va­ra skönt att ve­ta att väd­ret har ing­et min­ne och reg­net kom­mer an­tag­li­gen när det kom­mer, så det så…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.