P-plat­ser för­svin­ner i cent­rum

VÅRDCENTRALEN: SHOPPARE TAR PLAT­SER FRÅN PA­TI­EN­TER

Hallands Nyheter - - Falkenberg - Le­na Lyx­ell 010-471 52 68 ∙ le­na.lyx­ell@hn.se

Många gra­tis­plat­ser för­svin­ner i cent­rum den när­mas­te ti­den när pla­ne­ra­de stor­byg­gen sät­ter igång. Par­ke­rings­frå­gan i cent­rum är en svår nöt att knäc­ka. Just nu gör kom­mu­nen en ut­red­ning om fram­ti­dens par­ke­rings­be­hov.

De gra­tis­plat­ser i cent­rum som kom­mer att för­svin­na finns bland an­nat vid gym­na­sie­sko­lan. De för­svin­ner när Kun­skaps- och kul­tur­cent­rum bör­jar byg­gas. Dess­utom är det många som ut­nytt­jar mar­ken där Shell-mac­ken ti­di­ga­re låg för gra­tispar­ke­ring. Det or­sa­kar of­ta pro­blem ef­tersom bi­lis­ter bli­vit om­ring­a­de av and­ra bi­lar och in­te kun­nat ta sig där­i­från.

– Mar­ken kom­mer tro­ligt­vis snart att bli en bygg­ar­bets­plats. Där­för kom­mer vi in­te att gö­ra nå­got an­nat åt pro­ble­met än att ord­na mar­ke­ra­de plat­ser så att ing­en ska be­hö­va bli fast där, sä­ger kom­mu­nens ga­tu­chef Lin­da Lars­son.

PARKERINGSPLATSERNA VID vårdcentralen i Fal­ken­berg har det se­nas­te året bli­vit mer at­trak­ti­va för bi­lis­ter som ska till cent­rum. Be­sö­ka­re till vårdcentralen får allt of­ta­re pro­blem att hit­ta en plats. Kom­mu­nen och re­gi­o­nen är med­vet­na om pro­ble­met.

– Vi tit­tar ge­men­samt på en lösning, sä­ger Lin­da Lars­son.

Tåg­pend­ling­en ökar och det märks in­te minst på pen­del­par­ke­ring­en. Ef­ter den se­nas­te ut­bygg­na­den finns det in­te mer mark att ut­nytt­ja.

– Näs­ta steg blir att byg­ga på höj­den, men det blir kost­samt, sä­ger Lin­da Lars­son.

I TAKT MED att pla­ner­na för be­byg­gel­se i cent­rum går fram­åt blir par­ke­rings­frå­gan mer ak­tu­ell. Ar­be­tet med en par­ke­rings­ut­red­ning på­går. Kom­mu­nens an­svar gäl­ler par­ke­ring för ett all­mänt be­hov till ex­em­pel för be­sö­ka­re i cent­rum. Ut­red­ning­en ska va­ra klar näs­ta år.

PLATSERNA PÅ STORTORGET och Torg­ga­tan är som ti­di­ga­re de plat­ser som är mest ef­ter­trak­ta­de för be­sö­kan­de i cent­rum. Där mås­te tra­fik­vak­ter­na töm­ma au­to­ma­ter­na fle­ra gång­er i vec­kan och un­der som­ma­ren så gott som dag­li­gen. Och även om det är många som väl­jer att be­ta­la med kort, el­ler med sms-bil­jett är det fort­fa­ran­de många som vill stop­pa in mynt i au­to­ma­ter­na.

– Det är fort­fa­ran­de 45 pro­cent som be­ta­lar med mynt. Det är li­te för­vå­nan­de, sä­ger ga­tu­chef Lin­da Lars­son.

– Vi vill att be­tal­ning­ar­na ska gö­ras med kort ef­tersom det sli­ter mind­re på au­to­ma­ter­na och gör att de in­te be­hö­ver töm­mas så of­ta.

BI­LIS­TER SOM VÄL­JER det tred­je be­tal­nings­al­ter­na­ti­vet, sms-bil­jett ökar. Där­med mins­kar ris­ken att få be­tal­nings­an­märk­ning ef­tersom man i för­väg in­te be­hö­ver tän­ka på hur länge par­ke­rings­plat­sen kom­mer att ut­nytt­jas.

– En­da ris­ken att få an­märk­ning när man be­ta­lar med sms-bil­jett är om man rå­kar slå in fel re­gi­stre­rings­num­mer vid be­tal­ning­en, sä­ger Lin­da Lars­son.

In­täk­ter­na från par­ke­rings­au­to­ma­ter, sms-bil­jet­ter, nyt­to­par­ke­ring­s­och bo­en­de­par­ke­rings­kort samt par­ke­rings­an­märk­ning­ar har le­gat re­la­tivt stil­la de se­nas­te åren. För­ra året gav det sam­man­lagt 4 226 000 kro­nor. Två hel­tids­tjäns­ter för­de­la­de på tre per­so­ner går åt till att skö­ta kom­mu­nens par­ke­rings­plat­ser.

DEN VÄRS­TA OCH mest kost­sam­ma par­ke­rings­för­se­el­sen är att par­ke­ra på plat­ser som är av­sed­da för rö­rel­se­hind­ra­de. För­se­el­sen kos­tar 1 000 kro­nor och den plats som är mest ut­satt finns på Torg­ga­tan ut­an­för Fal­ken­bergs spar­bank. Där är se­dan en tid han­di­kapp-plat­sen upp­höjd och tyd­li­ga­re mar­ke­rad än ti­di­ga­re för att und­vi­ka att bi­lis­ter par­ke­rar där av miss­tag. Den som par­ke­rar för nä­ra en ga­tu­kors­ning el­ler ett över­gångs­stäl­le kom­mer un­dan med 700 kro­nor.

Van­li­gas­te or­sa­ken till bö­ter (par­ke­rings­an­märk­ning) är att bi­lis­ten glömt att be­ta­la, el­ler har ogil­tig bil­jett. Det kos­tar 400 kro­nor. An­ta­let par­ke­rings­an­märk­ning­ar lig­ger på un­ge­fär sam­ma ni­vå, år 2014 ut­fär­da­de kom­mu­nens par­ke­rings­vak­ter 2 047 an­märk­ning­ar, året där­på 1 873 och för­ra året blev re­sul­ta­tet 1 829 styc­ken.

Bild: OLA FOLKESSON/ARKIV

PO­PU­LÄR PARKERINGSPLATS. Bi­lis­ter som par­ke­rar på Stortorget ger klirr i kom­mu­nens kas­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.