Fak­ta: Par­ke­ring i cent­rum

Hallands Nyheter - - Falkenberg - Källa: FAL­KEN­BERGS KOM­MUN

* Det finns över 500 par­ke­rings­plat­ser och fle­ra par­ke­rings­hus, bå­de pri­vat­äg­da och kom­mu­na­la.

* Platserna finns bland an­nat på Stortorget, i Kro­nans par­ke­rings­hus (in­fart från Sand­ga­tan) och i

* Gal­le­ri­ans par­ke­rings­hus (in­fart Hol­gers­ga­tan och Ny­ga­tan)

* I stads­kär­nan är det ba­ra tillå­tet att stäl­la bi­len på mar­ke­ra­de plat­ser.

* Kom­mu­nens par­ke­rings­plat­ser i cent­rum är av­gifts­be­lag­da och kos­tar 10 kr i tim­man un­der var­da­gar mel­lan kloc­kan 9-18. Öv­rig tid är det gra­tis att par­ke­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.