Fler vab­fus­ka­re åker dit di­rekt

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

har möj­lig­het att be­ta­la till­ba­ka.

Från För­säk­rings­kas­san hand­lar det i des­sa fall om att av­slö­ja dem som sys­te­ma­tiskt ut­nytt­jar för­äld­ra­för­säk­ring­en. I de grövs­ta fal­len hand­lar det om per­so­ner som till­skan­sat sig hund­ra­tu­sen­tals kro­nor när de be­gärt er­sätt­ning sam­ti­digt som man ar­be­tat.

Om an­ta­let som för­sö­ker ut­nytt­ja sy­ste­met ock­så har ökat är dä­re­mot me­ra oklart, sä­ger Niklas Löf­gren.

– Vi har bli­vit bätt­re på att upp­täc­ka miss­bru­ket. Det kan man slå fast. Se­dan har vi in­te nå­gon bra om­fatt­nings­skatt­ning där vi kan se för­änd­ring­ar över tid men rim­ligt är att det här kom­mer mins­ka det grova miss­bru­ket.

Tobias Ös­ter­berg/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.