Ga­ra­get blev ett hob­by­ba­ge­ri

Hallands Nyheter - - Livets Gång - ULLAMI NYHUUS-WIRÉN 010-471 51 41 um­nw@hn.se

Det bör­ja­de med en ci­a­bat­ta och slu­ta­de med att ett pla­ne­rat ba­stu­byg­ge i ett ga­rage blås­tes av och blev till ett hem­ma­ba­ge­ri i stäl­let. ”Så går det när ett bak­nings­in­tres­se går över­styr”, sä­ger Pa­tric Ljung­gren och skrat­tar.

Ut­i­från be­trak­tat är det ing­et som skvall­rar att det jä­ser i idyl­len på Lug­nets väg, men hos fa­mil­jen Ljung­gren i num­mer åt­ta är det stän­digt liv i luc­kan. El­ler i al­la fall i de burkar som hy­ser Pa­trics sur­degs­kul­tu­rer. Så har det sett ut i näs­tan tio år. Det var då han be­stäm­de sig för att lä­ra sig ba­ka den per­fek­ta ci­a­bat­tan.

Det tog sin lil­la tid att kom­ma på tek­ni­ken. Pa­tric, som all­tid äls­kat bröd, gick in för upp­gif­ten med liv och lust. Fa­mil­jen van­de sig snabbt vid att det ser­ve­ra­des nybakat mat­bröd. Öv­ri­ga i hu­set fick ock­så vän­ja sig vid att det stod bun­kar, skå­lar och mjölpå­sar över­allt i kö­ket.

TILL SIST TYCK­TE Pa­tric själv att han kom­mit så nä­ra sitt öns­ka­de mål som han kun­de, men då var det för sent... Sur­degs­svam­par­na ha­de kom­mit in i hans liv för att stan­na.

Pa­tric var nu to­talt fast i bak­nings­värl­den. Han läs­te en mas­sa böc­ker om sur­degs­bak­ning, gick kur­ser och lär­de sig ba­ka fle­ra nya bröd­sor­ter. Han tes­ta­de nya slags mjöl och in­såg pa­ral­lellt att hans kä­ra hob­by in­te ba­ra re­sul­te­ra­de i att han blev en allt skick­li­ga­re ba­ga­re – den bred­de ock­så ut sig allt mer.

In­nan allt det­ta hän­de ha­de Pa­tric län­kat ihop bo­nings­hu­set och det gam­la ga­ra­get med en in­gla­sad en­tré. Tan­ken var då att byg­ga en ba­stu i ga­ra­get.

– När vi bygg­de trädäc­ket på bak­si­dan sat­te vi in en bad­tun­na att hop­pa ner i ef­ter bastan­det.

Trädäc­ket är fort­fa­ran­de kvar, lik­som bad­tun­nan, men i stäl­let för ba­stu­ag­gre­gat blev det en bak­ugn...

BAGERIET ÄR IN­TE ba­ra Pa­trics him­mel­ri­ke, även gran­nar, vän­ner och be­kan­ta hit­tar hit de fre­dags­ef­ter­mid­da­gar då Pa­tric är le­dig från sitt or­di­na­rie jobb som sport­re­por­ter på P4 Halland för att i stäl­let äg­na sig åt att ba­ka ba­gu­et­ter, le­vains och and­ra god­sa­ker.

– Jag job­bar 90 pro­cent just för att få möj­lig­het att hål­la på med det här, sä­ger han sam­ti­digt som han re­ser sig från sto­len i matrum­met där vi sit­ter och pra­tar, för att tit­ta till de ba­gu­et­ter som han ha­de satt in i ug­nen en kvart ti­di­ga­re.

FÖR PA­TRIC ÄR det vik­tigt att ba­kan­det är en gläd­je­full hob­by. De som en gång sma­kat hans bröd bru­kar fö­re­slå att han ska sat­sa pro­fes­sio­nellt på ba­kan­det. Det är såklart smick­ran­de, men kom­mer helt sä­kert ald­rig att ske.

– Det här gör jag verk­li­gen ba­ra

för att det är så ro­ligt, med lön­sam­hets­krav skul­le jag tap­pa in­spi­ra­tio­nen.

YT­TER­LI­GA­RE ETT BE­VIS på hans in­ställ­ning är att de som vill ha hans bröd in­te får be­ta­la. Pa­tric har emel­ler­tid in­sett att om­giv­ning­en in­te kla­rar av att få nå­got till skänks, så han kör med by­tes­han­del istäl­let.

I kro­kar­na finns folk som gil­lar att fis­ka el­ler har nå­got an­nat an­vänd­bart att er­bju­da i gen­gäld.

Ett av de ro­li­gas­te kvit­to­na på att han är bra på det han gör har Pa­tric fått från en av so­nens kom­pi­sar:

– Hon vil­le ha ett focac­ci­a­bröd som fö­del­se­dags­pre­sent – då blir man stolt!

Bild: ROGER LARS­SON

NYBAKAT. Pa­tric Ljung­grens kä­ras­te fri­tids­syss­la fick ho­nom att byg­ga om ga­ra­get till ett hem­ma­ba­ge­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.