FFF spräck­te BP:S för­lust­nol­la

FOTBOLL: SU­PE­RET­TAN

Hallands Nyheter - - Sporten - Mat­ti­as Nils­son 010-471 53 42 ∙ mat­ti­as.nils­son@hn.se

– Vi har in­te haft så många seg­rar, var­ken i år el­ler i fjol. Det var vik­tigt i den nya om­giv­ning­en, och för vå­ra sup­port­rars skull, att bär­ga tre po­äng för att ska­pa po­si­tiv ener­gi, mys­te Da­vid Svens­son.

Ef­ter 4-2 bor­ta mot Ge­f­le bor­ta vann Fal­ken­berg ock­så för förs­ta gång­en på Fal­con Al­ko­hol­fri Are­na. Da­vid Svens­son ba­na­de väg med sitt tju­si­ga led­nings­mål. Lag­kap­te­nen skar­va­de med pan­nan vid förs­ta stol­pen på en hör­na.

– Det var fan­tas­tisk fin le­ve­rans av Jo­han­nes (Vall). Bol­len kom pre­cis i den ytan där vi ska va­ra. Det blev bra taj­ming och den satt i bort­re.

LANDS­LAG­SI­KO­NEN OLOF Mell­berg, nu­me­ra trä­na­re i BP, var mind­re be­lå­ten, även om Svens­sons mål var snyggt.

– Nor­malt sett bru­kar vi va­ra star­ka på fas­ta si­tu­a­tio­ner så att för­lo­ra den ”mat­chen i mat­chen” var en be­svi­kel­se. Sen får man gra­tu­le­ra Fal­ken­berg. De för­sva­ra­de sig bra med en man mind­re och vi­sa­de mo­ral, sa Olof Mell­berg.

Ja, bragden för hem­ma­la­gets del blev stör­re med tan­ke på att Mam­hut Özen drog på sig sitt and­ra gu­la kort i 65:e mi­nu­ten.

Dess­förin­nan öka­de Christof­fer Carls­son på till 2-0 med ett ka­non­skott i vänst­ra krys­set och BP:S in­hop­pa­re Luca Ger­bi­no Po­lo ha­de re­du­ce­rat till 1-2.

– Vi viss­te att BP är ett pass­nings­skick­ligt lag så det var skönt att få förs­ta må­let. Då kun­de vi fort­sät­ta lig­ga lågt och stäl­la om på dem. Sen är jag tack­sam över att vi kan ha den ef­fek­ti­vi­te­ten vid hör­nor. Vi är in­te det störs­ta la­get, sa FFF:S trä­na­re Has­se Eklund.

Fal­ken­bergs FF blev förs­ta lag att be­seg­ra BP i årets se­rie. Ve­te­ra­ner­na Da­vid Svens­son och Christof­fer Carls­son vi­sa­de vägen.

HAN VAR BÅ­DE lät­tad, men fram­för allt stolt.

– Otro­ligt skönt. Förs­ta se­gern på nya are­nan har vi läng­tat länge ef­ter. Mat­chen blev ryc­kig. Do­ma­ren såg till att det blev många av­brott, men det gyn­na­de oss i slu­tet, då fick vi chans att vi­la, sa Has­se som hyl­la­de kol­lek­ti­vet:

– Vi får för­sva­ra oss un­der lång tid så det fanns många hjäl­tar där­u­te i dag.

PRES­SEN FRÅN BP blev stor, men FFF för­sva­ra­de sig stor­sti­lat.

I bäs­ta Bra­ve­he­art-an­da.

Daniel Jo­hans­son kom in i stäl­let för Enock Kwak­wa och gjor­de stor nyt­ta. Och Da­vid Svens­son vi­sa­de stor pon­dus.

– Vi blev ju en fem­back­lin­je, un­ge­fär som mot Ge­f­le. Vi viss­te ju att det skul­le kom­ma in­lägg och då är det skönt att vi är fle­ra, me­na­de Da­vid.

Vi ska in­te hel­ler glöm­ma Ham­pus Nils­son som age­ra­de tryggt när det blås­te som värst.

– Vi får en man utvi­sad, men för­sö­ker kri­ga oss till tre po­äng och vi faj­tas he­la vägen, sa Ham­pus och er­kän­de: Nå­got hän­de i Gäv­le. Som la­get har spun­nit vi­da­re på. – Vi tän­ker in­te så myc­ket läng­re. Sen på gräs då viss­te vi att vi kun­de slå BP. Det var dags för dem att för­lo­ra, sa Ham­pus.

16 po­äng av 18 möj­li­ga in­nan mat­chen. Så det var verk­li­gen i fjä­der i hat­ten för Fal­ken­berg att man vann.

– Det är en svår­tip­pad se­rie och jag ha­de väl in­te räk­nat med att vi skul­le va­ra där vi är hel­ler. Det är lång väg kvar, men nu har Fal­ken­berg två ra­ka seg­rar och det lyf­ter dem så klart. Bå­de po­äng­mäs­sigt, men även för mo­ra­len. För oss är det ba­ra att ta nya tag, sa Mell­berg.

VIL­KEN PÄRLA. Fal­ken­bergs FF fi­rar ef­ter Christof­fer Carls­sons fan­tas­tis­ka 2-0-mål.

Bil­der: KRISTER AN­DERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.