Tap­pa­de se­ri­e­led­ning­en till mot­stån­dar­la­get

Hallands Nyheter - - Sporten - KARL-OSKAR SKEPPSTEDT spor­ten@hn.se

Trots två fi­na mål av Per­pa­rim Beqaj föll Tvåå­ker bor­ta mot Sä­ve­da­len i en ti­dig se­ri­e­fi­nal. De för­lo­ra­de där­med ock­så se­ri­e­led­ning­en.

Det var en ti­dig se­ri­e­fi­nal och en på för­hand tuff match som vän­ta­de Tvåå­ker bor­ta på Vall­ham­ra IP. Sä­ve­da­len, som har öpp­nat sä­song­en starkt ef­ter seg­rar mot bland an­nat Eskilsminne och Vin­berg, låg in­för mat­chen ba­ra en po­äng ef­ter Tvåå­ker. Trots ner­ver lät dock in­te Tvåå­ker vän­ta på att få pre­sen­te­ra sig.

RE­DAN EF­TER ETT par mi­nu­ter slog Ja­kob Adolfs­son ett in­lägg mot Per­pa­rim Beqaj som hittade må­let med skal­len och 1-0 var ett fak­tum. Men se­dan stan­na­de tem­pot upp för la­get och Sä­ve­da­len kvit­te­ra­de med dry­ga 25 mi­nu­ter spe­la­de ef­ter ett fel­pass i Tvåå­ker.

– I en se­ri­e­fi­nal är det li­te ex­tra press. Vi är ner­vö­sa i bör­jan och det tar cir­ka 20 mi­nu­ter att kom­ma in i mat­chen, sa Per­pa­rim Beqaj.

Tvåå­ker hittade snart tem­pot igen och Per­pa­rim Beqaj som har fått or­dent­lig fart på mål­gö­ran­det slog till igen. Den­na gång med ett hårt skott från straff­om­råds­lin­jen som hittade krys­set ef­ter lätt touch i rib­ban.

– De har ett li­tet över­tag över oss i bör­jan men vi lyc­kas ta oss ige­nom någ­ra gång­er, så det är skönt att få sät­ta de två må­len på de chan­ser­na vi får, sa Per­pa­rim Beqaj som tack va­re si­na två mål blev pri­sad som la­gets bäs­te spe­la­re.

LED­NING­EN HÖLL SIG dock in­te länge då Sä­ve­da­len ba­ra fem mi­nu­ter se­na­re, strax in­nan halvtidsvilan, åter hit­tar må­let. Den­na gång ef­ter li­te flip­per­spel i straff­om­rå­det och en boll som via Rasmus An­ders­sons smal­ben slank för­bi Jo­a­kim Dahlberg i mål.

– De kom­mer runt oss li­te för en­kelt, fram­förallt i en mot en-si­tu­a­tio­ner. De två förs­ta må­len sker ef­ter li­te enk­la mis­sar, men det är så­dant som hän­der och all­tid kom­mer att hän­da, sa trä­na­re Mat­ti­as Lind­ström ef­ter mat­chen.

Rasmus An­ders­son, som un­der förs­ta halv­lek tog sig för ax­eln ef­ter en smäll, byt­tes i halvtidsvilan ut och er­sat­tes av Da­vid Strut­ski som ti­di­ga­re i år kom till Tvåå­ker från Halmstad. Trots by­tet lyc­ka­des in­te Tvåå­ker in­te kopp­la grep­pet om mat­chen. Istäl­let tog hem­ma­la­get led­ning­en ti­digt i and­ra halv­lek. Ett re­sul­tat som höll sig mat­chen ut.

– Vi gör ett för­sök för krys­set i and­ra, och det blir li­te chans­fot­boll från bå­da la­gen sista tju­go mi­nu­ter­na. De är ett bätt­re lag än oss idag. Vi vak­nar li­te för­sent och kom­mer ald­rig helt in i det, sa Mat­ti­as Lind­ström.

DEN­NA FÖRLUST FÖR Tvåå­ker in­ne­bar ock­så att man tap­pa­de se­ri­e­led­ning­en till Sä­ve­da­len som nu top­par tabellen med fem­ton po­äng, två po­äng fö­re Tvåå­ker.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON/ARKIV

TVÅMÅLSSKYTT. Per­pa­rim Beqaj glad­de i för­lust­mat­chen med två nya mål

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.