Gif skräll­vann mot Hittarp

Hallands Nyheter - - Sporten - MAT­TI­AS NILS­SON 010-471 53 42 mat­ti­as.nils­son@hn.se

Var­bergs Gif har läng­tat ef­ter sin and­ra vinst. Att den skul­le kom­ma mot Hittarp var en li­ten skräll.

– 80 pro­cent av vå­ra killar har ald­rig spe­lat på di­vi­sion 2-ni­vå, men det blir bätt­re och bätt­re för var­je match, sa trä­na­ren Halda Kabil.

GIFFARNA KRIGAR I bot­ten av se­ri­en. Och att då lug­ga Hittarp och till och med vin­na gav för­stås själv­för­tro­en­det en skjuts i rätt rikt­ning.

– Kil­lar­na gjor­de en he­ro­isk in­sats, fort­sat­te Halda.

MATCHENS EN­DA MÅL gjor­de Kresh­nik Ka­me­raj från straff­punk­ten ef­ter 20 mi­nu­ter se­dan han stop­pats bryskt i jak­ten på en stolpre­tur från Alo­and Al­za­hawi.

– Sen tryck­te de ner oss, men vi för­sva­ra­de oss bra. Det var en tuff pe­ri­od i and­ra halv­lek. De ska­par inga chan­ser, men har ett kon­stant tryck.

I slut­ske­det av faj­ten kax­a­de Var­berg upp sig. Det kun­de ha bli­vit 3-0 om Ali Ze­in och nämn­de Al­za­hawi va­rit nog­gran­na­re i si­na av­slut.

– Men 1-0 räc­ker långt, sa en be­lå­ten Kabil med tan­ke på vil­ket lag man fak­tiskt möt­te.

– Hittarp ska va­ra med i top­pen med Tvåå­ker, Sä­ve­da­len och Eskilsminne. Det här be­ty­der oer­hört myc­ket för oss. Först och främst att vi mins­kar ga­pet och får kon­takt med de and­ra la­gen. Sen är det bra för själv­för­tro­en­det. Vi har för­tjä­nat det.

”Kil­lar­na gjor­de en he­ro­isk in­sats”

HALDA KABIL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.