Si­ri­us vann stort mot Elfs­borg

Hallands Nyheter - - Sporten - MARIE HALLMAN/TT

Ett ti­digt mål. Se­dan ingen­ting. Elfs­borg be­höv­de en vinst – men kun­de in­te rå på ny­kom­ling­en Si­ri­us hel­ler och för­lo­ra­de 1–4.

Det har sur­rats friskt om spric­kan mel­lan lag­led­ning­en och spe­lar­na i Elfs­borg.

Det snac­ket lär knap­past läg­ga sig ef­ter förlust num­mer fy­ra – på åt­ta spe­la­de om­gång­ar i allsvenskan.

Boråsla­get fick vis­ser­li­gen en drömstart på den fort­satt gräs­li­ga na­tur­pla­nen Stu­den­ter­nas IP då Per Frick nic­ka­de in en flipp­ran­de boll ef­ter ba­ra fy­ra mi­nu­ter.

Men den ti­di­ga led­ning­en var ing­et som gäs­ter­na bygg­de på.

– Ef­ter 1–0 tap­par vi det helt, kon­sta­te­ra­de i stäl­let Frick i C-mo­res pa­u­sin­ter­vju.

När Si­ri­us tog tag i takt­pin­nen ställ­de sig Elfs­borg på hä­lar­na och bjöd Uppsa­la­la­get på det sto­ra bol­l­in­ne­hav som man vill ha.

Och ba­ra sju mi­nu­ter ef­ter Elfs­borgs drömstart kom kvit­te­ring­en sig­ne­rad Chris­ter Gustafs­son.

Si­ri­usmitt­fäl­ta­rens tred­je all­svens­ka mål för sä­song­en – det förs­ta på hem­ma­plan – ef­ter att Mo­ses Og­bu ploc­kat ner och pe­tat fram bol­len till den fram­ru­san­de Gustafs­son som ba­ra be­höv­de sät­ta fo­ten till.

AND­RA HALV­LEK BLEV in­te mind­re mar­dröms­lik för Elfs­borg. Tvärtom.

Si­ri­us fort­sat­te kon­trol­le­ra spe­let, be­hål­la bol­len och öka­de på tre gång­er om sam­ti­digt som gäs­ter­na fick Jon Jöns­son utvi­sad ef­ter två gu­la kort in­om lop­pet av tret­ton mi­nu­ter.

De tre Si­ri­usmå­len i and­ra halv­lek var al­la klock­re­na ex­em­pel på hur ing­et fun­ge­rar för Elfs­borg just nu.

Vid 2–1 nic­ka­de bac­ken Oscar Pe­hrs­son helt obe­va­kad in en fri­spark lagd av Alex­an­der Nils­son.

Vid 3–1 var Elfs­borgs mitt­back Jo­a­kim Nils­son – nu med kol­le­gan Jöns­son i om­kläd­nings­rum­met – en­sam och oför­mögen att sät­ta stopp på snab­be Mo­ses Og­bu som fi­ra­de med en bak­läng­esvolt.

Vid 4–1 var ing­en av Elfs­borgs ute­spe­la­re ens nä­ra att hind­ra Kings­ley Sar­fo från att spe­la fram Mo­ses Og­bu som i lugn och ro öka­de på med ett lugnt le­en­de på läp­par­na. Elfs­borgs­mål­vak­ten Ke­vin Stu­hr El­le­gaard för­sök­te dä­re­mot tap­pert, men blev över­spe­lad.

Om det blås­te i och runt Elfs­borg in­nan så är det väl or­kan­lä­ge nu.

Bild: FRED­RIK EKLÖF/WASTEGATE.SE

EN LYCKHELG FÖR MAGNUS MOSSBERG. På lö­ra­gen blev han fem­ma och på sön­da­gen lyc­ka­des han av­sty­ra vad som kun­de bli­vit en or­dent­lig krasch.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.