Dubbel lyc­ka för Mossberg i An­der­storp

Hallands Nyheter - - Sporten - VIK­TOR AN­DERS­SON vik­tor.an­ders­son@hn.se

”Det var strå­lan­de bra och kans­ke ing­et jag rik­tigt räk­nat med in­nan”

MAGNUS MOSSBERG

Magnus Mossberg fick kän­na på två sor­ters lyc­ka när SM i Roadracing drog igång i An­der­storp i hel­gen. En av dem hand­la­de om liv och död.

Det blev en hän­del­se­rik Sm­pre­miär för Var­ber­ga­ren Magnus Mossberg i hel­gen. På lör­da­gen klätt­ra­de han från start­plats 11 till plats fem i klas­sen SST 600 och var sprud­lan­de nöjd med det.

– Det var strå­lan­de bra och kans­ke ing­et jag rik­tigt räk­nat med in­nan och det var nån fram­för mig som ram­la­de. Men att kö­ra för­bi tre styc­ken på ett och sam­ma varv, det är fan­tas­tiskt, sa Magnus Mossberg.

HAN BE­RÄT­TAR OM en spe­ci­fik om­kör­ning.

– Två styc­ken fram­för låg och batt­la­de med varand­ra och när kör­de för­bi varand­ra i kur­van kun­de jag gli­da för­bi på in­si­dan, be­rät­tar en ex­al­te­rad Mossberg.

Ef­ter sön­da­gens ra­ce, där Mossberg ha­de gjort ett bra kval och pla­ce­rat sig som num­mer åt­ta, var han glad av helt and­ra an­led­ning­ar. I en tät klunga, kvar på sin åt­ton­de plats, skul­le Mossberg brom­sa in i en kur­va. Då hän­de det som in­te ska hän­da.

– När jag tyc­ker på hand­brom­sen så tar den in­te och man bromsart så sent man kan för kun­na ta sig för­bi de and­ra.

I DET LÄ­GET sit­ter allt­så Magnus Mossberg på en mo­tor­cy­kel i över 200 knyck och brom­sen fun­kar in­te.

– Tack och lov räd­da­de jag det, and­ra gång­en jag tryc­ker så fun­kar det men jag får så klart bry­ta ra­cet när jag in­te kan li­te på ma­te­ri­a­let, be­rät­tar han.

– Men sånt där kan jag kla­ra mig ut­an, det är spän­nan­de nog ut­an att sånt hän­der. Hur kän­ner man i ett sånt lä­ge, hin­ner man bli rädd?

– Man sö­ker så fort man kan en lösning, var­je ti­on­del nag­lar man det värs­ta man kan.

– Man blir ald­rig rädd ut­an lös­nings­o­ri­en­te­rad.

MEN IN­TE BA­RA Magnus Mossberg ha­de en bra helg. I klas­sen A 2 tog Fal­ken­ber­ga­ren An­ton Eklund un­der lör­da­gen en fem­te­plats. På sön­da­gen blev det än­nu bätt­re, då blev han fy­ra och är bra med i to­ta­len.

– En rik­tigt duk­tig fö­ra­re, för­kla­rar Mossberg.

I klas­sen R 1000 blev Ke­vin Ro­lofs­son 3:a på lör­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.