Ro­bin Bengts­son vill ut i Eu­ro­pa

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - LINUS BRÄNNSTRÖM/TT

Han kom fem­ma i Eurovision Song Contest. Nu vill Ro­bin Bengts­son för­val­ta fram­gång­en. – Det hand­lar myc­ket om vad som hän­der ef­ter täv­ling­en, sä­ger han till TT.

Det har va­rit två långa vec­kor i Ukrai­na fyll­da med re­pe­ti­tio­ner, in­ter­vju­er, eve­ne­mang och press­kon­fe­ren­ser. Men nu kan Ro­bin Bengts­son pus­ta ut.

– Jag är sjukt glad och stolt. Och li­te lät­tad över att allt är över och att det gick bra, sä­ger han.

Må­let, att pla­ce­ra sig topp fem i fi­na­len av Eurovision Song Contest, är upp­nått – Sve­ri­ge slu­ta­de fem­ma i täv­ling­en, ef­ter Por­tu­gal, Bul­ga­ri­en, Mol­da­vi­en och Bel­gi­en.

– Det var ett mål som jag trod­de var väl­digt högt satt. Så att upp­nå det känns ma­giskt, sä­ger Ro­bin Bengts­son och be­rät­tar att det var en skön käns­la när po­äng­en re­do­vi­sa­des.

– VI FICK PO­ÄNG he­la ti­den. Det var myc­ket 4-,6-, 7-, 8- och 10-po­äng­a­re som tril­la­de in. Det var ald­rig att vi kän­de att ”nu har vi in­te fått po­äng på fy­ra län­der”, ut­an det var en jämn ström. Det var det som gjor­de att vi ham­na­de så högt upp.

Ro­bin Bengts­son har in­te sett Eurovision Song Contest som ett slut­mål. Det är ef­teråt som det rik­ti­ga ar­be­tet bör­jar.

– Hur myc­ket kom­mer Sve­ri­ges låt att spe­las i som­mar? Det är ju en an­nan täv­ling. Frans kom fem­ma för­ra året men hans låt var den över­läg­set mest strea­ma­de på al­la platt­for­mar så där gjor­de han en stor vinst i sig. Så man får ta vid re­dan på mån­dag för att se vad man kan hit­ta på för att fort­sät­ta pro­mo­ta.

NU VÄN­TAR ALLT­SÅ en spän­nan­de tid för Ro­bin Bengts­son och de öv­ri­ga Eurovision Song Con­testar­tis­ter.

–Por­tu­gal är ju en vär­dig vinnare men det kans­ke in­te blir en ra­dio­dänga. Så det finns kans­ke ut­rym­me för oss and­ra att kom­ma i kapp och för­hopp­nings­vis spe­las på ra­dio ute i öv­ri­ga Eu­ro­pa och kans­ke ock­så få kom­ma ut och li­ra. Så må­let är att kom­ma ut i Eu­ro­pa?

– Ja, ab­so­lut. Vi som var där uppe i top­pen spre­ta­de gans­ka hårt vad gäl­ler gen­rer. Jag tror in­te att ba­ra för att nå­gon var mer po­pu­lär i täv­ling­en så be­hö­ver in­te det be­ty­da att det kom­mer att gå säm­re för min kar­riär, sä­ger Ro­bin Bengts­son.

– Jag och Sal­va­dor Sobral kom­mer in­te att bli bo­ka­de på sam­ma gig. Vi kan sä­kert bå­da två ut­ö­ka vå­ra kar­riä­rer ute i Eu­ro­pa, det är ba­ra att se vad man kan hit­ta för möj­lig­he­ter.

”Det var ett väl­digt högt satt mål. Att upp­nå det känns ma­giskt.” RO­BIN BENGTS­SON

om fem­te­plat­sen

Bild: PONTUS LUNDAHL/TT

NÖJD. Ro­bin Bengts­son upp­nåd­de sitt mål att pla­ce­ra sig bland de fem främs­ta. ”Det känns ma­giskt”, sä­ger han.

Bild: EFREM LUKATSKY

VINNARE. Sal­va­dor Sobral från Por­tu­gal fram­för sång­en ”Amar pe­los do­is”, som vann he­la fö­re­ställ­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.