Ali­en­monst­ret är till­ba­ka igen

FILM: RYMDBERÄTTELSENBERÄTTELSEN FORT­SÄT­TER I NYA FIL­MEN

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Ti­der­nas läs­ki­gas­te film­mons­ter gör come­back. I Ali­en: Co­ve­nant gju­ter re­gis­sö­ren Rid­ley Scott nytt liv i den iko­nis­ka skräck­fi­gu­ren. Sam­ti­digt har svens­ka Noo­mi Ra­pa­ce re­du­ce­rats till ett foto i histo­ri­en.

”Jag äls­kar mitt jobb. Så en­kelt är det. Det finns in­te på kar­tan att jag skul­le läg­ga av än­nu.”

I Pro­met­heus ha­de hon en av hu­vud­rol­ler­na – i fort­sätt­ning­en Ali­en: Co­ve­nant fö­re­kom­mer hon ba­ra på ett fo­to­gra­fi.

Det innebär in­te att Rid­ley Scott har trött­nat på att ar­be­ta med Noo­mi Ra­pa­ce. Tvärtom.

– Jag pro­du­ce­rar ju tv-se­ri­en Ta­boo. Där ska Noo­mi spe­la mam­ma till Tom Har­dy i näs­ta sä­song, sä­ger den snart 80-åri­ge re­gis­sö­ren.

RID­LEY SCOTT

HUR DEN­NA TILL sy­nes omöj­li­ga ek­va­tion ska gå till ut­veck­lar han in­te (Har­dy är 40 år gam­mal och Ra­pa­ce 38), men vi kan an­ta att det hand­lar om till­ba­kablic­kar till hu­vud­per­so­nens barn­dom. Dä­re­mot be­rät­tar han om var­för ka­rak­tä­ren Eli­za­beth Shaw i prin­cip har för­svun­nit mel­lan Pro­met­heus och Ali­en: Co­ve­nant.

– Den nya fil­men ut­spe­las ju tio år se­na­re, och det pas­sa­de be­rät­tel­sen att Shaw har för­svun­nit på det sätt hon gjort. På ett sätt är hon ju he­la ti­den när­va­ran­de, och kan sä­gas dri­va hand­ling­en fram­åt.

I DEN NYA FIL­MEN mö­ter vi be­sätt­ning­en på rymd­skep­pet Co­ve­nant. De är på väg till en ko­lo­ni med ett par tu­sen so­van­de ko­lo­ni­sa­tö­rer när de loc­kas lan­da på en främ­man­de pla­net. Där mö­ter de andro­i­den Da­vid (Michael Fass­ben­der), som över­lev­de hän­del­ser­na i Pro­met­heus. Men de mö­ter ock­så ovän­ta­de fa­ror – och nu gör ti­der­nas läs­ki­gas­te film­mons­ter come­back. Just det, Ali­en­monst­ret är till­ba­ka.

– Ja, det har ju bli­vit nå­got av ett iko­niskt mons­ter, sä­ger Rid­ley Scott.

1979 skräm­de han slag på bi­o­publi­ken in­te ba­ra ge­nom att lå­ta ett li­tet mons­ter spränga sig ut ge­nom John Hurts bröst­korg, ut­an ock­så ge­nom att i Ali­en in­tro­du­ce­ra det dreg­lan­de, blod­törs­ti­ga och till sy­nes oö­ver­vin­ner­li­ga jät­te­mon­st­ret. Ef­ter Ali­en gjor­des det tre upp­föl­ja­re där Scott in­te var in­vol­ve­rad.

– Jag kän­de att grund­te­mat i be­rät­tel­sen ha­de för­svun­nit. Det var där­för jag vil­le åter­vän­da till den, och be­rät­ta om vad som hän­de fö­re min Ali­en-film. Det finns grund­läg­gan­de te­man om ska­pan­de och ifall det finns en gud och om vad el­ler vem det­ta i så fall är. Det var det jag vil­le be­rät­ta mer om.

NU HAR DET kom­mit två så kal­la­de pre­quels. Hur många fler fil­mer blir det in­nan vi är fram­me där den förs­ta fil­men bör­ja­de?

– Jag vet in­te. Be­rät­tel­sen skri­ver sig själv. Det kan bli en film till, det kan bli fler.

Nå­gon tan­ke på att slå av på tak­ten har Rid­ley Scott in­te. Sam­ti­digt som han är in­vol­ve­rad som pro­du­cent i en rad fil­mer och tv-pro­jekt har han fram­för sig först kid­napp­nings­dra­mat All the mo­ney in the world och där­ef­ter en fil­ma­ti­se­ring av Don Win­slows hyl­la­de bok The car­tel.

– Jag äls­kar mitt jobb. Så en­kelt är det. Det finns in­te på kar­tan att jag skul­le läg­ga av än­nu, sä­ger han.

GUNNAR REHLIN/T

Bild: TWENTIETH CENTURY FOX

MONSTERATTACK. Hu­ka er i bi­o­sa­long­er­na! Ali­en­monst­ret gör come­back i Rid­ley Scotts nya Ali­en: Co­ve­nant.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.