PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare -

* En bild av po­li­ti­ken så­dan den såg ut di­rekt ef­ter va­let 2010. Ska vi tro opi­ni­ons­un­der­sök­ning­ar­na kom­mer det att se myc­ket an­norlun­da ut när väl­jar­na sagt sitt om drygt ett år. Kanske är det en för­kla­ring till går­da­gens li­te ir­ri­te­ra­de ton­lä­ge.

Af­ton­bla­det (ob S)

* Men han har gjort det han fått be­ställ­ning på och tror an­tag­li­gen själv att han gjort ett ge­di­get ar­be­te. Det är re­dan väl känt att många av re­miss­in­stan­ser­na har en an­nan me­ning. Och må­let om kva­li­tet och lik­vär­dig­het ris­ke­rar att skym­mas av en helt an­nan debatt.

Upsa­la Nya Tidning (lib)

* ”Så här ska det in­te va­ra i Sverige” el­ler ”Det här gör mig för­ban­nad”. Den sor­tens Bam­seplås­ter kan kän­nas bra för stun­den. Men när väl­jar­na upp­täc­ker att de sak­nar verk­lig ef­fekt ris­ke­rar miss­tron att öka. Där­för vo­re det bra om den tvångs­mäs­si­ga op­ti­mis­men i po­li­ti­ken späd­des ut med li­te nöd­vän­dig re­a­lism.

Ex­pres­sen (ob lib)

* Visst kan in­te Ste­fan Löfven stäl­la till svars för hur rö­da lands­ting fun­ge­rar - el­ler in­te fun­ge­rar. Men att lands­ting­en med kor­tast kö­er är al­li­ans­styr­da hör till bil­den. Här blev de röd­grö­na pas­si­va; när röd­grö­na får frå­gor om vård­kö­er sva­rar de med att var­na för skat­te­sänk­ning­ar.

Ba­ro­me­tern (M)

* Ste­fan Löfvens stra­te­gi in­för de­bat­ten var att få hans re­ge­ring att fram­stå som ett säkrare kort än den ”ore­da” Al­li­an­sen sig­na­le­rar. Det gick väl så­där. In­för tit­tar­na höll Al­li­an­sen sam­man. Sna­ra­re ver­ka­de Löfven allt mer pres­sad över att ar­bets­lös­he­ten fak­tiskt sti­ger i se­nas­te mät­ning­ar­na. Borås Tidning (M)

* Att vil­ja ha kon­troll över mi­gra­tions­po­li­ti­ken är för­stås i sin ord­ning. Det be­hövs sto­ra re­for­mer på al­la ni­vå­er. EU be­hö­ver en ge­men­sam och har­mo­ni­se­rad mi­gra­tions­po­li­tik. Al­la län­der i EU mås­te ta ett stör­re an­svar för flyk­ting­mot­ta­gan­det. Och på hem­ma­plan mås­te vi ock­så gö­ra sto­ra re­for­mer för att släp­pa in ny­an­län­da på ar­bets­mark­na­den och mins­ka kost­na­der­na för mot­ta­gan­de.

Sö­der­man­lands Ny­he­ter (C)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.