Ing­en ska be­hö­va dö på job­bet!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Det är en risk att le­va” (6/5).

JOBB. I HN 6/5 för Dag Gustavsson i le­da­ren ett märk­ligt och för­akt­ligt re­so­ne­mang om risker i ar­bets­li­vet. Te­sen är att li­vet är risk­fyllt?! Vad nu det har med sa­ken att gö­ra? Han hop­pas rap­por­ter från ar­bets­mil­jö­ver­ket in­te kos­tar skat­te­be­ta­lar­na för myc­ket. Samt att med­bor­ga­re in­te ska om­lin­das med mju­ka kud­dar! Det är ju väl­digt lätt att skri­va när man själv sit­ter skyd­dad på ett kon­tor och på sin höjd ris­ke­rar kläm­ma fing­ret på tan­gent­bor­det. Så ser ar­be­tet in­te ut för de fles­ta av oss. Olyc­kor på ar­be­tet ökar. Stress, låg be­man­ning, osäk­ra an­ställ­ning­ar och taj­ta slut­ti­der är hu­vud­or­sa­ken. Stän­di­ga upp­hand­ling­ar och om­or­ga­ni­sa­tio­ner gör att grund­läg­gan­de skydds­ar­be­te mås­te star­tas om på nytt.

PÅ OM­RÅ­DEN DÄR bil­lig ut­ländsk ar­bets­kraft an­vänds fre­kvent (byg­gen och trans­por­ter) är det än vär­re. Skydds­or­ga­ni­sa­tion finns in­te, reg­ler följs in­te och an­ställ­da som ifrå­ga­sät­ter fa­ror kan gå hem. Ma­jo­ri­te­ten av ar­be­tar­na här i lan­det vet av egen er­fa­ren­het att det blir allt tuf­fa­re på job­bet med öka­de risker för olyc­kor och sjuk­do­mar. Sam­ti­digt blir de som har upp­gif­ten att skö­ta ett fun­ge­ran­de skydds­ar­be­te tra­kas­se­ra­de och ifrå­ga­sat­ta. Skydds­om­bud hop­par av och få vå­gar ta plat­sen. Läs Lorap­por­ten Tra­kas­se­ri­er av skydds­om­bud. Trots att de verk­li­gen be­hövs! Dag Gustavsson bor­de lyf­ta sig från sto­len, kanske del­ta någ­ra vec­kor på byg­gen, fa­bri­ker, de­mens­bo­en­de el­ler brand­kår och se att de som ar­be­tar där var­je dag ut­sätts för risker. För att det in­te ska le­da till sjuk­dom, ska­dor, ut­bränd­het el­ler i värs­ta fall dö­den krävs ett väl fun­ge­ran­de skydds­ar­be­te. Hån­ful­la kom­men­ta­rer från bes­ser­wiss­rar ut­an egen kun­skap kla­rar vi oss ut­an! Det som hän­de på ex­em­pel­vis Nord­kalk i Lu­leå ska ing­en be­hö­va ris­ke­ra.

To­mas Dahl fack­ligt ak­tiv och med­lem i

Kom­mu­nis­tis­ka par­ti­et. SVAR från le­dar­re­dak­tio­nen.

Jag me­nar in­te att det in­te alls ska fin­nas skydd och säkerhet i vå­ra yr­kes­liv. Jag är dess­utom fullt med­ve­ten om att det finns ar­bets­gi­va­re som in­te tar ett till­räck­ligt stort an­svar, ty­värr tvärtom. Men jag häv­dar fort­fa­ran­de – av egen er­fa­ren­het – att vi in­te kan skyd­da oss från allt och att vi själ­va ock­så har ett an­svar som in­te all­tid kan läg­gas på ar­bets­gi­va­ren.

JAG, SOM EN­LIGT To­mas Dahl, är en ”bes­ser­wis­ser ut­an egen kun­skap” byg­ger min åsikt ut­i­från att bland an­nat ha ar­be­tat på po­ta­tisla­ger, i jord­bruk, i skogs­bruk. Till det­ta läg­ger jag det jag hör om er­fa­ren­he­ter från släkt, vän­ner och and­ra män­ni­skor med vitt skil­da yr­ken. Dag Gustavsson le­dar­re­dak­tio­nen

Olyc­kor på ar­be­tet ökar. Stress, låg be­man­ning, osäk­ra an­ställ­ning­ar och taj­ta slut­ti­der är hu­vud­or­sa­ken.

Bild: FRED­RIK SAND­BERG/TT

TUF­FA­RE PÅ JOB­BET. Ma­jo­ri­te­ten av ar­be­tar­na här i lan­det vet av egen er­fa­ren­het att det blir allt tuf­fa­re på job­bet med öka­de risker för olyc­kor och sjuk­do­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.