Där­för går det in­te med dub­belsi­dig cy­kel­ba­na

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Nej tack till en­kelsi­di­ga cy­kel­ba­nor” (6/5).

VAR­BERG. Vi hål­ler med dig om att cy­kel­ba­nor på bå­da si­dor av ga­tor­na i cent­rum är att fö­re­dra. Men bå­de Öst­ra Vall­ga­tan och Väst­ra Vall­ga­tan in­går i det nya kol­lek­tiv­tra­fik­nä­tet och vi mås­te då an­pas­sa ga­tor­na så att två bus­sar kan mö­tas. Då får ty­värr in­te dub­belsi­di­ga cy­kel­ba­nor plats. Den nya cy­kel­ba­nan längs Väst­ra Vall­ga­tan, mel­lan La­sa­retts­ga­tan och Bäck­ga­tan, är en för­läng­ning av den be­fint­li­ga cy­kel­ba­nan som går ut­med Ro­sen­freds­ga­tan. Träd­plan­te­ring­en på bå­da vall­ga­tor­na mel­lan cy­kel­ba­na och kör­ba­na gör ga­tan trev­li­ga­re att vis­tas på för cy­klis­ter och gå­en­de och bi­drar dess­utom till en bätt­re mil­jö. För vi­da­re dis­kus­sio­ner i äm­net är du varmt väl­kom­men att kon­tak­ta vår tra­fi­kav­del­ning.

Jim­my Jo­hans­son

pro­jekt­le­da­re Lennart Der­le

tra­fi­kin­gen­jör Hamn- och ga­tu­för­valt­ning­en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.