För få bus­sar!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

TRAFIK. Jag är en ton­å­ring som bor ut­an­för sta­den och jag tyc­ker att det går för få bus­sar in till sta­den där jag bor. De går un­ge­fär en gång per en och en halv tim­me och det tyc­ker jag är all­de­les för säl­lan. Jag har of­ta fått vän­ta i minst en tim­me el­ler mer, an­ting­en i sko­lan in­nan vi bör­jar el­ler in­ne stan ef­ter vi slu­tat ba­ra för att få kom­ma hem, och det är in­te spe­ci­ellt kul. Ba­ra för att det in­te bor li­ka myc­ket folk ut­an­för sta­den som in­ne i sta­den så be­ty­der in­te det att in­te bus­sar­na be­hö­ver gå li­ka of­ta, vi be­hö­ver ock­så kom­ma till sko­lan i tid och in­te långt fö­re el­ler långt ef­ter.

Jag kan för­stå hur ni tän­ker, att det in­te bor li­ka många ute på lan­det som in­ne i sta­den men vi finns vi med och vi be­hö­ver kun­na kom­ma in till sta­den vi med för att till ex­em­pel kom­ma till sko­lan.

Jag hop­pas att kom­mu­nen kan gö­ra nå­got åt det­ta.

Besvi­ken ton­å­ring

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.