Psy­kisk ohäl­sa hos unga mås­te fö­re­byg­gas

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

HÄL­SA. Un­der se­na­re tid har den psy­kis­ka ohäl­san ökat bland unga. Hälf­ten av al­la unga kvin­nor och en tred­je­del av al­la unga män i Sverige upp­ger att de har pro­blem med stress, oro el­ler ängs­lan. Den­na siff­ra har kraf­tigt ökat se­dan bör­jan av 1990-ta­let. I värs­ta fall blir den psy­kis­ka ohäl­san livs­far­lig: en av de van­li­gas­te döds­or­sa­ker­na bland unga är att man tar sitt liv.

VI TROR ATT Fal­ken­bergs kom­mun kan bätt­re. Att kom­mu­nen kan gö­ra mer för att mö­ta och fö­re­byg­ga psy­kisk ohäl­sa bland unga. Den psy­kis­ka ohäl­san på­ver­kas av en rad av fak­to­rer, men in­om ett om­rå­de kan kom­mu­nen gö­ra stor skill­nad, och det är ge­nom sko­lan. I dag är sko­lan för många unga starkt kopp­lad till stress, och är en plats där den psy­kis­ka ohäl­san ökar, sna­ra­re än fö­re­byg­ger den. Vi tyc­ker det­ta är djupt be­klag­ligt och vill att sko­lan åter­i­gen ska va­ra en plats där unga möts och ut­veck­las, en kun­skaps­sko­la helt en­kelt.

Det räc­ker dock in­te att sä­ga att vi ska ha en kun­skaps­sko­la, vi mås­te ock­så ar­be­ta för det. Att änd­ra sko­lan från att va­ra nå­got som upp­levs stres­sigt och på­ver­kar oss ne­ga­tivt, till nå­got som upp­levs sti­mu­le­ran­de och som stär­ker den per­son­li­ga ut­veck­ling­en. Vi ser ett stort pro­blem i hur den psy­kis­ka ohäl­san of­tast är myc­ket svå­ra­re att upp­täc­ka än den fy­sis­ka ohäl­san.

Vi tror att Fal­ken­bergs kom­mun kan bätt­re. Att kom­mu­nen kan gö­ra mer för att mö­ta och fö­re­byg­ga psy­kisk ohäl­sa bland unga.

I DAG BLIR ele­ver re­gel­bun­det kal­la­de till fy­sis­ka häl­so­un­der­sök­ning­ar, den psy­kis­ka aspek­ten glöms of­ta bort. Det räc­ker från sko­lans si­da många gång­er att skolskö­ters­kan frå­gar ele­ven ef­ter den fy­sis­ka kon­trol­len om man mår bra. An­nars re­a­ge­ras det mest när den psy­kis­ka ohäl­san går så långt så att den över­går i fy­sisk ohäl­sa. Vi an­ser att det ha­de va­rit bätt­re om al­la ele­ver istäl­let ha­de möj­lig­he­ter att träf­fa en skolku­ra­tor, men det är en frå­ga om re­sur­ser.

En­ligt na­tio­nel­la siff­ror kan en ku­ra­tor i dag ha så många som 1 000 ele­ver i sitt upp­tag­nings­om­rå­de. Aka­de­mi­ker­för­bun­det SSR vi­sar att över 75 pro­cent av lan­dets skolku­ra­to­rer upp­le­ver att ar­bets­be­last­ning­en är för hög. Det­ta ska­par en si­tu­a­tion där det är svårt att job­ba fö­re­byg­gan­de och häl­so­främ­jan­de. Där­för mås­te re­sur­ser sat­sas ock­så på per­so­nal, om vi vill sat­sa på vå­ra ele­ver. För att få stopp på ele­ver­nas ohäl­sa mås­te det till ett max­tak i elev­häl­san, ett max­tak om an­tal ele­ver per skolku­ra­tor, som gör det möj­ligt för per­so­na­len att se ele­ver­na. Som gör det möj­ligt med mer re­sur­ser för att fö­re­byg­ga psy­kisk ohäl­sa.

SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NA är fram­tidspar­ti­et i Fal­ken­berg, där­för kom­mer vi att sat­sa på vår fram­tid i vå­ra unga. Ett förs­ta steg i det kan va­ra att ga­ran­te­ra en jäm­lik elev­häl­sa till vå­ra unga. Att gö­ra sko­lan till en ska­pan­de pro­cess för ele­ver­na, in­te nå­got som bryter ner dem. En plats där de möts och ut­veck­las. Det för oss är en kun­skaps­sko­la: en sko­la som fö­re­byg­ger den psy­kis­ka ohäl­san, en sko­la med ett max­tak i elev­häl­san, och en sko­la som ga­ran­te­rar en jäm­lik fram­tid så­väl som häl­sa till vå­ra unga.

Mar­cus Dufwa (S)

Fal­ken­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.