Förslag: Lägg ner v

VAR­BERG: AL­LI­AN­SEN OCH MP VILL AN­VÄN­DA MAR­KEN TILL AN­NAT Växt­hu­sen vid Påsk­bergsval­len häng­er löst. Al­li­an­sen och MP vill ut­re­da en pri­va­ti­se­ring av verk­sam­he­ten. Mar­ken där växt­hu­sen står skul­le kun­na hy­sa bo­stä­der i stäl­let.

Hallands Nyheter - - Varberg -

Kom­mu­nens växt­hus på Katte­gatt­s­vä­gen vid Påsk­bergsval­len är mo­dern till al­la kom­mu­nens plan­te­ring­ar och ra­bat­ter.

NU VILL AL­LI­AN­SEN och Mil­jö­par­ti­et att hamn- och ga­tu­nämn­den ut­re­der en flytt av verk­sam­he­ten till nå­gon an­nan plats. Man vill ock­så ha svar på vad av verk­sam­he­ten som skul­le kun­na pri­va­ti­se­ras. Utred­ning­en vill den sty­ran­de ma­jo­ri­te­ten ha klar se­nast i ju­ni 2018.

– Det har va­rit en hel del dis­kus­sio­ner om hur det där om­rå­det skul­le kun­na an­vän­das, sä­ger kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Ann-char­lot­te Sten­kil (M).

OCH DET HAR hon helt rätt i. I de­cem­ber 2015 fö­reslog Pi­er­re Ring­borg (-) att Påsk­bergsval­len skul­le flyt­tas till nå­gon plats i an­slut­ning till Ös­ter­le­den. Mo­tio­nen föd­des ur hans pro­tes­ter mot Var­bergs Bostads kom­man­de byg­ge på Brunns­berg, som nag­gar Brunns­bergs­sko­gen i kan­ten. ”Man kan in­te ba­ra sä­ga ’nej, nej, nej’ ut­an att kom­ma med nå­got eget förslag. Vi be­hö­ver bo­stä­der i Var­berg och det finns snart in­te så myc­ket ytor kvar att byg­ga på. Men Påsk­bergsval­len lig­ger per­fekt till för bo­stä­der”, sa Ring­borg.

Pi­er­re Ring­borgs mo­tion rös­ta­des ner av full­mäk­ti­ge un­der de­bat­ten, men tjäns­te­män på kom­mun­sty­rel­sens för­valt­ning tog till sig av idén för fram­ti­da pla­ne­ring. Be­ho­vet av bo­stä­der i cent­rum är nå­got som är fast­sla­get i kom­mu­nens över­gri­pan­de pla­ne­ring.

FÖR AL­LI­AN­SEN OCH Mil­jö­par­ti­et är det in­te ak­tu­ellt att läg­ga ner el­ler flyt­ta på Påsk­bergsval­len. I stäl­let är det allt­så grann­fas­tig­he­ten med växt­hu­sen som man nu sik­tat in sig på.

– Det finns öns­ke­mål om att byg­ga ho­tell i om­rå­det. Det skul­le ge Var­berg Event en mer kom­plett an­lägg­ning. Det finns sä­kert många som skul­le vil­ja byg­ga bo­stä­der där ock­så, sä­ger Sten­kil.

SKA FLYT­TAS. Al­li­an­sen och MP vill ha bort kom­mu­nens växt­hus från Katte­gatt­s­vä­gen. De vill ock­så ta re­da på om verk­sam­he­ten kan kon­kur­rens­ut­sät­tas. sköt­sel av par­ker­na har ut­gått här­i­från se­dan 1950-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.