Miss­tänks ha våld­ta­git sin flick­vän

Hallands Nyheter - - Varberg - PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

En man från Var­berg ska ha miss­hand­lat, ho­tat och våld­ta­git sin flick­vän i näs­tan ett års tid. Nu åta­las han för våld­täkt och grov fridskränk­ning.

Hös­ten 2015 in­led­de man­nen i 40-års­ål­dern och kvin­nan en re­la­tion.

Un­der vå­ren året där­på på­bör­ja­des en lång rad av gär­ning­ar mot kvin­nan som in­ne­fat­tar miss­han­del, våld­täkt, hot och ofre­dan­de.

Man­nen ska i sam­band med en fest ha ta­git stryp­tag på kvin­nan och sla­git hen­ne med öp­pen hand. Dess­utom ska han ha bränt kvin­nan med en ci­ga­rett på ar­men.

VID ETT TILL­FÄL­LE un­der vin­tern 2017 ska man­nen ha sla­git kvin­nan med knut­na hän­der mot brös­tet så att kvin­nan tap­pa­de an­dan. Där­ef­ter ska han ta­git stryp­tag så att kvin­nan var nä­ra att tap­pa med­ve­tan­det.

Han fort­sat­te miss­han­deln ge­nom att dun­ka hen­nes hu­vud i gol­vet. Kvin­nan lyc­ka­des fre­da sig in­nan han höll fast hen­ne och tving­a­de hen­ne att ge­nom­fö­ra ett sam­lag.

Ut­ö­ver över­fal­let har man­nen fle­ra gång­er ofre­dat kvin­nan ge­nom att sä­ga för­ned­ran­de sa­ker, sla­git hen­ne och kal­lat hen­ne bland an­nat ho­ra.

MAN­NEN ÅTA­LAS I Var­bergs tings­rätt för grov fridskränk­ning och våld­täkt. Fle­ra vitt­nen är kal­la­de till rät­te­gång­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.