S-förslag: Ny pen­del­par­ke­ring vid 153:an

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: So­ci­al­de­mo­kra­ter­na vill se över möj­lig­he­ten att byg­ga en till par­ke­rings­plats för samåk­ning.

Det är vid tra­fik­plats Var­berg Cent­rum, vid på­far­ten till E6 från 153:an, som be­ho­vet av pen­del­par­ke­ring finns, me­nar par­ti­et som nu läm­nat in en mo­tion till full­mäk­ti­ge.

I dag finns pen­del­par­ke­ring bland an­nat vid Var­berg Nord. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na lyf­ter att en par­ke­rings­plats för samåk­ning vid Var­berg Cent­rum skul­le un­der­lät­ta för bo­en­de i de öst­ra de­lar­na av Var­berg.

”Ge­nom att fler kan samå­ka så mins­kar vi be­last­ning­en på vå­ra vägar vil­ket bå­de är en mil­jö­vinst men ock­så kan gö­ra att flö­de­na på vä­gar­na mins­kar ge­nom fär­re bi­lar”, skri­ver par­ti­et i mo­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.