Skällinge får till­ba­ka sin mat­bu­tik

Hallands Nyheter - - Varberg - Ma­ria.hjulstrom@hn.se

Vec­ka 24 blir det en ef­ter­läng­tad af­färsin­vig­ning i Skällinge. Mat­bu­ti­ken öpp­nar åter i ny re­gi.

Drygt ett år ef­ter att mat­af­fä­ren stäng­de i Skällinge kom­mer det åter att fin­nas möj­lig­het att hand­la mat i sam­häl­let.

– Det känns fan­tas­tiskt bra, sä­ger Ca­mil­la Bengts­son som äger och kom­mer att dri­va af­fä­ren som kom­mer att ha fy­ra an­ställ­da.

– Den so­ci­a­la knut­punk­ten i Skällinge har sak­nats när af­fä­ren va­rit ned­lagd. Al­la har känt en stor sak­nad. Nu får vi till­ba­ka vår af­fär.

JUST NU PÅ­GÅR en to­tal­re­no­ve­ring av bu­tikslo­ka­len som kom­mer att va­ra mer lättö­ver­skåd­lig än ti­di­ga­re med mer öpp­na ytor.

Ca­mil­la sät­ter per­son­lig prä­gel på af­fä­ren och sä­ger att de kom­mer att säl­ja många lo­ka­la pro­duk­ter.

Tan­ken är att va­ra en bu­tik som in­spi­re­rar kun­der­na.

– Vi kom­mer en­bart att säl­ja svenskt kött. Vi kom­mer även att ha ut­kör­ning av mat­va­ror för till ex­em­pel vå­ra pen­sio­nä­rer el­ler om man av oli­ka an­led­ning­ar har svårt att kom­ma till bu­ti­ken, sä­ger Ca­mil­la Bengts­son.

HON MED­GER ATT det är li­te av en chans­ning att öpp­na en bu­tik i Skällinge men att det på­går in­flytt­ning till or­ten samt att byg­dens folk är trog­na sin lo­kal han­del.

– Vi har frå­gat oss om folk har vant sig vid att hand­la på and­ra sätt. Men, som en vä­nin­na till mig sa, jag är in­te hem­ma i mitt hand­lan­de.

– Många har ställt upp och er­bju­dit hjälp i fö­re­be­re­del­ser­na in­för öpp­ning­en. De vill va­ra del­ak­ti­ga, sä­ger Ca­mil­la Bengts­son.

Hon pra­tar om den spe­ci­el­la Skäl­ling­ean­dan.

– Al­la bryr sig och al­la he­jar och stan­nar och pra­tar li­te om de hin­ner.

CA­MIL­LA KOM­MER FRÅN Skällinge men har bott på and­ra plat­ser fram tills för tre år se­dan då flytt­las­set gick till­ba­ka till Skällinge.

– Jag kun­de flyt­ta från Skällinge men Skällinge kun­de in­te flyt­ta från mig, sä­ger hon och skrat­tar.

Då­va­ran­de mat­bu­ti­kens äga­re le­ta­de nå­gon som kun­de ta över och Ca­mil­la blev in­tres­se­rad.

– Jag bör­ja­de tän­ka att det skul­le va­ra här­ligt att få job­ba i Skällinge. I slu­tet av 80-ta­let job­ba­de jag i Mat­bo­den på Lug­net. Det var bland det ro­li­gas­te jag gjort i mitt yr­kes­liv. Det var en här­lig jar­gong, be­rät­tar Ca­mil­la Bengts­son.

”Jag kun­de flyt­ta från Skällinge men Skällinge kun­de in­te flyt­ta från mig”

CA­MIL­LA BENGTS­SON

– Ti­di­ga­re har jag bland an­nat job­bat som Bo­is klubb­chef och som pro­jekt­ko­or­di­na­tor på Wäst­bygg i Var­berg. Vi ha­de även ti­di­ga­re ett eget sten­hug­ge­ri i Var­berg.

DET BLIR FÖRS­TA gång­en som Ca­mil­la Bengts­son dri­ver egen mat­bu­tik men hon ser fram emot ar­be­tet.

– Jag har all­tid känt att jag vil­le ha mitt eget där jag kan på­ver­ka. Det blir så kor­ta be­sluts­vä­gar i ett li­tet fö­re­tag, sä­ger hon.

In­vig­ning av bu­ti­ken blir det vec­ka 24.

MA­RIA HJULSTRÖM

Bild: PRI­VAT

CHANSAR. Ca­mil­la Bengts­son hop­pas att Skäl­linge­bor­na kom­mer va­ra trog­na till bu­ti­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.