Äxt­hu­sen

Hallands Nyheter - - Varberg -

Skriv till or­det­fritt@hn se el­ler an­vänd for­mu­lär på hn.se om att pri­va­ti­se­ra växt­verk­sam­he­ten gil­lar han in­te.

– Vår in­gång är att den ty­pen av verk­sam­het bör lig­ga i kom­mu­nens re­gi. Det är oer­hört vik­tigt att par­ker­na hålls på högs­ta och bäs­ta ni­vå och det finns en för­del att det lig­ger i kom­mu­nens re­gi. Det är vik­tigt att en kom­mun äger sin vy och han­te­rar den på ett bra sätt, sä­ger han.

Bild: PRI­VAT

Mar­ken skul­le kun­na be­byg­gas med bo­stä­der el­ler nå­got an­nat. Kom­mu­nens

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.