Pri­vat­ägt ger trå­ki­ga­re ra­bat­ter

Hallands Nyheter - - Varberg - REBECKA KVINT

En flytt är väl­kom­men för den trång­bod­da växt­hus­verk­sam­he­ten. Men en pri­va­ti­se­ring av växt­för­sörj­ning­en skul­le in­ne­bä­ra trå­ki­ga­re ra­bat­ter, sä­ger che­fen för verk­sam­he­ten.

Jen­ny Berg­ström är chef för ham­noch ga­tu­för­valt­ning­ens drift- och an­lägg­nings­av­del­ning. När HN pra­tar med hen­ne har hon just fått in­for­ma­tion om Al­li­an­sens och Mil­jö­par­ti­ets förslag.

– Vi väl­kom­nar en flytt till en an­nan plats. Att vi in­te får va­ra kvar här är jag helt på det kla­ra med. Vi får in­te plats här. Vi är trång­bod­da.

Men att kom­mu­nen skul­le för­sör­ja si­na plan­te­ring­ar och ra­bat­ter med väx­ter in­köp­ta från han­dels­träd­går­dar och and­ra le­ve­ran­tö­rer tror Jen­ny Berg­ström in­te alls på. Kon­se­kven­sen av det skul­le bli trå­ki­ga­re ra­bat­ter.

Jen­ny Berg­ström och hen­nes kol­le­ger har i många år ar­be­tat med te­man i ra­bat­ter och plan­te­ring­ar bland an­nat in­ne i cent­rum. Man har gjort bro­schy­rer och in­for­me­rat tu­ris­ter och Var­bergs­bor om väx­ter­na. För­ra som­ma­ren var te­mat kött. ”Vi vill ta chan­sen att med årets blo­di­ga färg­kom­po­si­tion lyf­ta frå­gor om vad vi od­lar och äter. Spar­ris, ro­sor el­ler mat till en gris? Svenskt lamm el­ler bil­lig tysk biff?” stod det i bro­schy­ren. And­ra te­man för som­mar­blom­mor­na har va­rit ro­man­tik samt strand och hav.

EN FÖR­UT­SÄTT­NING FÖR att plan­te­ring­ar­na ska kun­na gö­ras är till­gång på många oli­ka blom­mor och väx­ter i oli­ka fär­ger. När plan­te­ring­ar­na ska gö­ras är det vik­tigt att al­la blom­mor finns till­gäng­li­ga, i ex­akt den fas av knopp­ning el­ler blom­ning som träd­gårds­mäs­tar­na be­stämt. I den pro­ces­sen är kom­mu­nens eg­na växt­hus oer­sätt­li­ga, an­ser Jen­ny Berg­ström.

– Det finns ing­en en­skild od­la­re som od­lar fle­ra hund­ra sor­ter. Då mås­te vi be­stäl­la från fle­ra oli­ka le­ve­ran­tö­rer, och få dem att le­ve­re­ra ex­akt sam­ti­digt i rätt kva­li­tet.

– Skul­le det bli in­köp i stäl­let får vi sat­sa på en­bart säk­ra kort. Då blir det pe­lar­go­ni­er. Det blir trå­ki­ga­re ra­bat­ter helt en­kelt.

– Växt­hu­sen ger oss flex­i­bi­li­tet. Blir en sort drab­bad av svamp el­ler ohy­ra kan vi er­sät­ta med nå­got an­nat.

JEN­NY BERG­STRÖM TYC­KER att för­sla­get rim­mar il­la med kom­mu­nens vi­sion.

– I Var­berg dis­ku­te­rar man stads­ut­veck­lings­pro­jekt och vi­sio­ner, mod och fram­å­tan­da. Att då läg­ga ner en del som till hund­ra pro­cent byg­ger på kre­a­ti­vi­tet i Väst­kus­tens kre­a­ti­va mitt­punkt – det är att si­la mygg och sväl­ja ele­fan­ter. Den här verk­sam­he­ten är en så­dan för­svin­nan­de li­ten kost­nad i kom­mu­nens jät­te­bud­get och det ger så­dan gläd­je för så många. Man får myc­ket för li­te peng­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.