Fakta:

Växt­hu­sen

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Kom­mu­nens an­lägg­ning på Katte­gatt­s­vä­gen har fun­nits där se­dan 1950-ta­let. In­nan dess låg det en plant­sko­la på sam­ma plats. An­lägg­ning­en har ett 40-tal an­ställ­da. * I växt­hu­sen pro­du­ce­ras år­li­gen bland an­nat 3000 jul­stjär­nor, om­kring 25000 pensé­er och 45 000 som­mar­blom­mor för­de­lat på 130 oli­ka sor­ter. Ex­em­pel på blom­mor som drivs fram är oli­ka ty­per av ta­ge­tes, pe­lar­go­ni­or, pe­tu­ni­or och can­nor. Var­je år pro­du­ce­ras ock­så un­ge­fär 10000 sucku­len­ter och kak­tu­sar till kak­tus­grup­pen i Järn­vägspar­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.