Stu­gors bul­ler­plank stjäl havs­ut­sik­ten

Hallands Nyheter - - Varberg - REBECKA KVINT 010-471 53 69 rebecka.kvint@hn.se

Roy Hov­dan ham­nar i kläm när Väst­kust­stu­gan byg­ger sitt nya som­mar­stu­geom­rå­de. Stugä­gar­na slip­per bul­ler från järn­vä­gen men Hov­dan för­lo­rar havs­ut­sik­ten och drab­bas tro­ligt av ökat bul­ler.

Den som kör bil på gam­la E6:an nor­rö­ver ge­nom Tångaberg kom­mer strax ut­an­för sam­häl­let att pas­se­ra familjen Hov­dans hus. Det lig­ger på hö­ger si­da om vägen. Hu­set har fun­nits i fa­mil­jens ägo i 80 år.

ROY HOV­DAN OCH hans fru bor i Røy­ken ut­an­för Dram­men i Nor­ge men var­je som­mar är de här och nju­ter av väst­kust­li­vet. Den öv­ri­ga de­len av året hyr de ut hu­set.

Familjen Hov­dan och de­ras gran­ne är va­na att se ha­vet. Men för ett par år se­dan blev Roy Hov­dan upp­märk­sam­mad på en ny de­talj­plan som gäl­ler ett om­rå­de på väst­ra si­dan om järn­vä­gen – rakt i hans sikt­fält. Där ska Väst­kustvil­lan byg­ga 16 som­mar­stu­gor.

De­talj­pla­nen krä­ver att som­mar­stu­gor­na skyd­das från järn­vä­gens bul­ler ge­nom ett fem till sex me­ter högt bul­ler­skydd i form av en vall och ett plank på spå­rens väst­ra si­da.

Men den enes bul­ler­skydd blir den an­dres för­lo­ra­de havs­ut­sikt och be­fa­ra­de ljud­re­flek­tor.

ALLTSEDAN ROY HOV­DAN fick vet­skap om bul­ler­plan­ket har han för­sökt få svar på frå­gor om det hos kom­mu­nen. I ju­ni 2015 tog han en förs­ta kon­takt med stads­bygg­nads­kon­to­ret. Men sva­ren har ute­bli­vit, trots fle­ra på­min­nel­ser.

– Jag hop­pas att det in­te är den stan­dar­den de har van­ligt­vis. Vi kän­ner oss neg­li­ge­ra­de och då­ligt be­hand­la­de. Det känns som ett mak­tö­ver­grepp från kom­mu­nens si­da, sä­ger han.

– Vi är för­vå­na­de över att vi som bor på väst­ra si­dan om järn­vä­gen in­te till­frå­gats i ären­det. Plan­ket tar ut­sik­ten från oss och det kom­mer sän­ka vär­det på vå­ra fas­tig­he­ter. Vad tyc­ker du om kom­mu­nens age­ran­de?

– Det är full­stän­digt oac­cep­ta­belt. Vi har för­sökt få kon­takt med kom­mu­nen i två år men de har in­te sva­rat or­dent­ligt en en­da gång.

Stads­bygg­nads­kon­to­rets chef He­le­na Ar­nes­ten be­kla­gar de ute­bliv­na sva­ren:

– Jag kan ba­ra sä­ga att själv­klart skul­le vi ha sva­rat ho­nom. Jag har ge­nast bör­ja tit­ta på vå­ra ru­ti­ner ef­ter det här.

ROY HOV­DANS FÖRS­TA mejl i ju­ni 2015 är in­te di­a­ri­e­fört hos stads­bygg­nads­kon­to­ret. Där­e­mot finns hans på­min­nel­se­mejl i au­gusti sam­ma år, lik­som fle­ra and­ra på­min­nel­ser, i di­a­ri­et. Allt som till­för ett ären­de in­for­ma­tion ska log­gas.

– Han ska in­te be­hö­va på­min­na. Vi ska ha ru­ti­ner som sä­ker­stäl­ler att de som kon­tak­tar oss får svar, sä­ger He­le­na Ar­nes­ten.

Vad gäl­ler bul­ler­plan­ket lär det blir svårt för Roy Hov­dan och hans gran­ne att på­ver­ka kom­mu­nen så att det in­te byggs. Bul­ler­skyd­det krävs för som­mar­stu­gor­na men Hov­dan och gran­nen skul­le kun­na få hjälp med skydd från ökat bul­ler om plan­ket vi­sar sig fun­ge­ra som en ljud­re­flek­tor, är beske­det från stads­bygg­nads­kon­to­ret.

Bild: PRI­VAT

FÅR INGA SVAR. Roy Hov­dan har för­sökt få svar från kom­mu­nen i två år men sva­ren på hans frå­gor och re­spon­sen på hans syn­punk­ter har ute­bli­vit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.