An­ders Frie­be (S) vill vär­na lands­byg­den

Hallands Nyheter - - Varberg - HARALD AN­DERS­SON 010-471 50 10 re­dak­tio­nen@hn.se

”Jag vill att kom­mu­nen ska ta stör­re hän­syn till lands­byg­den. Jag upp­le­ver in­te att vi gör det i dag”

AN­DERS FRIE­BE (S)

Många in­vå­na­re tyc­ker att Var­bergs lands­bygd sätts i and­ra hand av kom­mu­nen. An­ders Frie­be (S) vill ta fram ett verk­tyg som ska mä­ta hur kom­mu­na­la be­slut på­ver­kar lands­byg­den.

Kom­mu­nens ar­be­te med att in­vol­ve­ra lands­byg­den i till­väx­ten går knac­kigt. En stra­te­gi som sträc­ker sig till 2020 och ska änd­ra på det­ta an­togs av kom­mun­full­mäk­ti­ge 2011. Men när HN följ­de upp stra­te­gin för ett år se­dan vi­sa­de det sig att den bli­vit en hyll­vär­ma­re.

Bya- och byg­de­la­gen tyc­ker att det byggs för li­te bo­stä­der på lan­det och att kom­mu­nen gör för li­te för att änd­ra på den sa­ken.

HN:S in­sän­dar­si­da pub­li­ce­rar åter­kom­man­de in­sän­da­re med upp­ma­ning­ar till po­li­ti­ker och tjäns­te­män om att in­te glöm­ma dem som bor ös­ter om E 6:an och om att sat­sa på lands­byg­den.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas An­ders Frie­be fö­re­slår nu i en mo­tion till kom­mun­full­mäk­ti­ge att man ska ta fram ett verk­tyg för att i för­väg mä­ta hur oli­ka be­slut på­ver­kar lands­byg­den.

– Jag vill att kom­mu­nen ska ta stör­re hän­syn till lands­byg­den. Jag upp­le­ver in­te att vi gör det i dag, sä­ger han.

Med mer ut­för­li­ga kon­se­kven­sa­na­ly­ser ska man bland an­nat kun­na ut­rö­na om kom­mu­na­la be­slut ska­par fler el­ler fär­re ar­bets­till­fäl­len på lands­byg­den.

ock­så kol­lek­tiv­tra­fi­ken upp. ”Miss­gyn­nas lands­byg­den av att kol­lek­tiv­tra­fi­kens tu­rer in­te går så of­ta?” frå­gar An­ders Frie­be (S) i sitt förslag. Han me­nar att kol­lek­tiv­tra­fi­ken är cen­tral för kom­mu­nens väl­må­en­de.

För­ra året mo­tio­ne­ra­de par­ti­kam­ra­ten Pe­ter Stoltz (S) om att kom­mu­nen skul­le ver­ka för att ge­nast ut­ö­ka buss­tra­fi­ken i kom­mu­nens yt­ter­om­rå­den. Men han fick in­te det svar han öns­ka­de när kom­mun­full­mäk­ti­ge fat­ta­de be­slut i ären­det i vint­ras. Full­mäk­ti­ge sa att ut­ö­kad buss­tra­fik ska ut­re­das.

”Det man sa ja till är ut­red­ning­ar och det är väl bra att man gör ut­red­ning­ar, men som det är i dag finns ett be­hov av att ut­ö­ka buss­tra­fi­ken så snart som möj­ligt”, sa Pe­ter Stoltz (S) till HN ef­ter full­mäk­ti­ges mö­te.

AN­DERS FRIE­BE HOP­PAS att hans mo­tion ska gö­ra skill­nad och sät­ta fo­kus på am­bi­tio­nen om att he­la kom­mu­nen ska växa.

– Vi har dri­vit de här frå­gor­na om bland an­nat ut­ö­kad buss­tra­fik länge. Fö­re­ta­ga­re ut­an­för cen­tral­or­ten kla­rar ju sig in­te ut­an ordentlig kol­lek­tiv­tra­fik. Stra­te­gis­ka mar­kin­köp för fö­re­tagse­ta­ble­ring i ser­vice­or­ter­na är ock­så nå­got vi vill se mer av, sä­ger An­ders Frie­be (S).

Själv bor han i Dero­me och har nä­ra till tåg och buss.

– Men det är ju in­te al­la som har det.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

VILL VÄR­NA LANDS­BYG­DEN. An­ders Frie­be (S) vill att kom­mu­nen ska ta stör­re hän­syn till lands­byg­den vid si­na be­slut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.