Kvar­tett vill kö­pa Åka­ren

Hallands Nyheter - - Varberg - REBECKA KVINT 010-471 53 69 rebecka.kvint@hn.se

Fy­ra re­pre­sen­tan­ter för nä­rings­li­vet i Var­berg vill kö­pa Åka­ren av kom­mu­nen. De vill re­no­ve­ra och byg­ga nytt.

I går­da­gens HN rap­por­te­ras om kom­mun­led­ning­ens be­sked att fas­tig­he­ten Åka­ren, vid Öst­ra Vall­ga­tan, Söd­ra Vall­ga­tan och Sö­der­ga­tan, ska säl­jas till kom­mu­na­la bo­la­get Var­bergs Bo­stad AB.

Nu har Sjö­ströms Fas­tig­he­ter Var­berg AB, Lin­de­bergs FF AB (Göran och Bi­bi Lin­de­bergs mo­der­bo­lag), Dero­me För­valt­ning AB samt Var­bergs Stads­ho­tell & Asia Spa AB skri­vit brev till kom­mu­nen där de er­bju­der sig att kö­pa fas­tig­he­ten.

KVARTETTEN VILL RE­NO­VE­RA Åka­ren och gö­ra fas­tig­he­ten till ”nå­got som vi al­la kan va­ra stol­ta över”. Tom­ter­na i Åka­rens di­rek­ta när­het, där det finns ga­rage och en par­ke­rings­plats i dag, vill man be­byg­ga med bo­stä­der en­ligt gäl­lan­de plan. Den­na bygg­na­tion kan ”star­ta om­gå­en­de” skri­ver man i bre­vet.

– Vi har en tan­ke så klart men vi mås­te ta det med kom­mu­nen först, sä­ger To­ny Sjö­ström från Sjö­ströms Fas­tig­he­ter Var­berg AB.

Bild: REBECKA KVINT

BYG­GA NYTT. Fy­ra väl­kän­da ak­tö­rer vill ska­pa nya bo­stä­der på kvar­te­ret Åka­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.