Ar­bets­mil­jön ut­reds ef­ter för­svin­nan­de

Hallands Nyheter - - Nyheter - AN­NA OSCARSON 010-471 53 71 an­na.oscarson@hn.se

En anställd vid sjuk­hu­set i Var­berg för­svann mys­tiskt i slu­tet av april. Ar­bets­mil­jö­ver­ket har fun­nit sä­ker­hets­bris­ter vid en kom­pri­ma­tor och ut­fär­dat ett ome­del­bart för­bud.

Den för­svun­ne man­nen ar­be­tar som vakt­mäs­ta­re på sjuk­hu­set. Fre­da­gen den 28 april dök han in­te upp och när kol­le­ger­na bör­ja­de ef­ter­ly­sa ho­nom hit­ta­des hans bil på par­ke­ring­en och hans pri­va­ta klä­der i skå­pet på ar­bets­plat­sen.

PO­LI­SEN KOPPLADES IN och gans­ka snart upp­stod miss­tan­kar om att man­nen ham­nat i en sopcon­tai­ner som tömts. Bi­o­lo­gis­ka spår har hit­tats och skic­kats till Lin­kö­ping för dna-ana­lys. Sva­ret har än­nu in­te kom­mit. Kanske dy­ker det upp i slu­tet av den här vec­kan el­ler näs­ta.

– Jag hop­pas för de an­hö­ri­gas skull att vi får ett svar. Det blir job­bigt an­nars och tar många år in­nan en per­son död­för­kla­ras, sä­ger Britt Her­mans­son, kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie som ar­be­tar vid en­he­ten för mil­jö- och ar­bets­mil­jöut­red­ning­ar vid po­li­sen i re­gi­on Väst.

I tis­dags för­ra vec­kan ge­nom­för­de Ar­bets­mil­jö­ver­ket en in­spek­tion på sjuk­hu­set.

– Vi har hit­tat bris­ter och ut­fär­dat ett ome­del­bart för­bud. Po­lis­ut­red­ning på­går och vi kom­mer att tit­ta när­ma­re på det­ta, sä­ger Ing­er Högs­tedt, Ar­bets­mil­jö­ver­ket.

Tor­björn Svan­berg, för­valt­nings­chef för Re­gi­ons­er­vice, be­rät­tar att den upp­täck­ta sä­ker­hets­bris­ten gäl­ler en kom­pri­ma­tor. Det är en con­tai­ner där so­por pressas ihop.

– Den har nu stängts av och vi har ta­git till re­serv­ru­ti­ner för att lö­sa ar­bets­upp­gif­ter­na på ett an­nat sätt tills vi­da­re, sä­ger han.

Nu ska de vid­ta ett an­tal åt­gär­der för att få bukt med sä­ker­hets­bris­ter­na. De in­vän­tar po­li­sens och Ar­bets­mil­jö­ver­kets vi­da­re ut­red­ning­ar.

STÄMNINGEN PÅ ar­bets­plat­sen har än­da se­dan man­nen för­svann va­rit oer­hört käns­lo­sam och job­big.

– Det känns otrev­ligt, al­la är be­kläm­da men led­ning­en har skött det bra och ta­git hand om per­so­na­len som job­bar med ho­nom. Präst och psy­ko­log har va­rit be­hjälp­li­ga, sä­ger Gö­rel Stoltz, hu­vud­skydds­om­bud och ord­fö­ran­de för Kom­mu­nal in­om Re­gi­on Hal­land.

En­ligt Britt Her­mans­son har po­li­sen vis­sa te­o­ri­er kring vad som har hänt. Men fler per­so­ner ska hö­ras och det sak­nas fort­fa­ran­de någ­ra pus­sel­bi­tar.

– I nu­lä­get finns ing­en miss­tan­ke om ar­bets­mil­jö­brott. En ar­bets­gi­va­re kan in­te skyd­da si­na ar­bets­ta­ga­re in ab­sur­dum. Vi av­vak­tar och ser vad vi får fram, sä­ger Britt Her­mans­son.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM/AR­KIV

FÖR­BUD UT­FÄR­DAT. Ar­bets­mil­jö­ver­ket hit­ta­de sä­ker­hets­bris­ter ef­ter ett för­svin­nan­de på sjuk­hu­set i Var­berg. Ar­be­te får in­te ske vid den kom­pri­ma­tor där en anställd be­fa­ras ha om­kom­mit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.