Städ­per­so­na­lens vill­kor akut frå­ga

Hallands Nyheter - - Nyheter - YVON­NE PERS­SON 010-471 51 84 yp@hn.se

Fac­ket tar nu frå­gan om re­gi­o­nens städ­verk­sam­het vi­da­re till Ar­bets­mil­jö­ver­ket. – Det mås­te hän­da nå­got här och nu, me­nar Jo­nas Elmblad, vice sek­tions­ord­fö­ran­de för Kom­mu­nal Halm­stad Re­gi­o­nen.

Kon­flik­ten gäl­ler kon­cep­tet Vård­nä­ra ser­vice, som hål­ler på att in­fö­ras på sjuk­hu­sen i Halm­stad och Var­berg. Tan­ken är att de­lar av städ­per­so­na­len ska av­las­ta vård­per­so­na­len och ex­em­pel­vis fyl­la på för­råd, ta hand om pa­ti­ent­trans­por­ter och ser­ve­ra mål­ti­der.

Ef­ter att städ­per­so­na­len lar­mat om ökad stress och sjuk­skriv­ning­ar läm­na­de Kom­mu­nal in en for­mell ”be­gä­ran om åt­gärd” till Re­gi­on Hal­land. Man tryck­te ock­så på att per­so­na­len själv upp­le­ver att kärn­verk­sam­he­ten – att hål­la rent på sjuk­hu­set – bli­vit li­dan­de.

FÖR ETT PAR vec­kor se­dan sva­ra­de an­sva­rig chef att man bland an­nat ska lå­ta fö­re­tags­häl­so­vår­den gö­ra en opar­tisk ge­nom­gång av ar­bets­mil­jön och att man ska

ta fram en pri­o­ri­te­rings­lis­ta vid hög ar­bets­be­last­ning. Men fac­ket är in­te nöjt med sva­ret, ut­an ber nu Ar­bets­mil­jö­ver­ket att gö­ra en in­spek­tion och fat­ta be­slut om fö­re­läg­gan­de el­ler för­bud.

– VI SER ING­ET i ar­bets­gi­va­rens svar som för­änd­rar si­tu­a­tio­nen på va­re sig kort el­ler lång sikt. Ar­bets­mil­jö­ver­ket är ju en obe­ro­en­de part och det vo­re vär­de­fullt med de­ras syn­punk­ter på pro­ble­ma­ti­ken. De kan ock­så krä­va åt­gär­der för­e­nat med vi­te och som sista ut­väg för­läg­ga verk­sam­he­ten med för­bud. Jag tror in­te vi kom­mer att be­hö­va gå så långt, men en fun­ge­ran­de städ­ning är su­per­vik­tig för vår­den och in­vå­nar­na i Halm­stad, sä­ger Jo­nas Elmblad.

”Vi ser ing­et i ar­bets­gi­va­rens svar som för­änd­rar si­tu­a­tio­nen på va­re sig kort el­ler lång sikt”

JO­NAS ELMBLAD

Kom­mu­nal Halm­stad Re­gi­o­nen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.