Vär­men här för att stan­na

Hallands Nyheter - - Nyheter - MALIN STRANDBERG 010-471 50 25 malin.strandberg@hn.se

In­led­ning­en på vec­kan var grå och mu­len – men snart vän­der det.

Un­der tis­da­gen drar en front in från väs­ter med myc­ket moln, men tem­pe­ra­tu­ren kom­mer än­då lig­ga på 16 till 18 gra­der. Men när­mast kus­ten kom­mer det dock va­ra li­te ky­li­ga­re.

– Un­der kväl­len kom­mer reg­net som ska ha dra­git bort till ons­dag dag, sä­ger Kristoffer Mo­la­rin, me­te­o­ro­log på vä­der­tjäns­ten Foreca.

MOL­NEN FORT­SÄT­TER ATT

do­mi­ne­ra un­der ons­da­gen. Men se­dan kry­per tem­pe­ra­tu­ren upp­åt.

– På tors­da­gen kom­mer en hel del varm luft söder ifrån med väl­digt be­hag­li­ga tem­pe­ra­tu­rer. Vär­men har kom­mit för att stan­na till slut, sä­ger Mo­la­rin.

Tem­pe­ra­tu­rer på 22-24 gra­der ut­lo­vas och det kom­mer va­ra so­lig och klart vä­der med syd­li­ga mått­li­ga vin­dar. Kom­mer vi få be­hål­la vär­men?

– Från tors­dag och fram­åt kom­mer det va­ra varmt vä­der. Tem­pe­ra­tu­ren kom­mer va­ra nå­got läg­re på fre­da­gen. Då lan­dar tem­pe­ra­tu­ren på 20-23 gra­der. Över­lag så kom­mer det bli en so­lig helg med sam­ma tem­pe­ra­tur som på fre­da­gen, sä­ger Kristoffer Mo­la­rin.

DEN ME­TE­O­RO­LO­GIS­KA som­ma­ren kom till de väst­ra de­lar­na av Hal­land re­dan i bör­jan av maj. Det in­ne­bär att me­del­tem­pe­ra­tu­ren le­gat på tio gra­der i fem dygn i följd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.