Strea­ma­re dömd till tre års fäng­el­se

Hallands Nyheter - - Nyheter - MALIN STRANDBERG 010-471 50 25 malin.strandberg@hn.se PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

Åta­let mot pi­rattjäns­ten om­fat­ta­de över 1400 fil­mer. I går döm­des två män för upp­hovs­rätts­brott. Rätt­hets­al­li­an­sen bå­de hyl­lar och kri­ti­se­rar do­men.

Swe­fil­mer är en strea­ming­tjänst vars verk­sam­het är om­fat­tan­de och fi­nan­sie­ras ge­nom sto­ra mäng­der re­klam. En­ligt Rätt­hets­al­li­an­sen som ar­be­tar för att förhindra olov­lig sprid­ning via in­ter­net har Swe­fil­mer gjort det möj­ligt att spri­da ett stort an­tal fil­mer till all­män­he­ten.

Två män som har va­rit in­blan­da­de i pi­rat­si­dans verk­sam­het mel­lan åren 2013-2015 fick sin dom av Var­bergs tings­rätt un­der mån­da­gen.

EN 26-ÅRIG MAN döm­des till ett fäng­el­se­straff på tre år för upp­hovs­rätts­brott och grovt pen­ning­tvätts­brott. Han greps av po­li­sen i Tyskland och var den som främst han­te­ra­de Swe­fil­mers ekonomi.

Rätt­hets­al­li­an­sen tyc­ker att do­men är po­si­tiv, att straf­fet är or­dent­ligt. Men Hen­rik Pontén rik­tar än­då en viss kri­tik.

– Straf­fet grun­dar sig på pen­ning­tvätts­brot­tet och in­te upp­hovs­brot­tet och det är vi kri­tis­ka till. Så bor­de det in­te va­ra.

– Upp­hovs­straf­fet ska va­ra till­räck­ligt högt för att av­hål­la folk att be­gå brott, sä­ger Hen­rik Pontén på Rätt­hets­al­li­an­sen som fö­re­trä­der fle­ra av mål­sä­gan­de och upp­skat­tar att pi­rat­saj­ten, som stäng­des 2015, ha­de runt 504 000 an­vän­da­re.

Den 26-åri­ge man­nen för­de över vins­ter på upp mot 14 mil­jo­ner från pi­rattjäns­ten till and­ras och si­na eg­na bank­kon­ton i Tur­ki­et och Tyskland. Peng­ar han bland an­nat har köpt fas­tig­he­ter och bi­lar för. Minst 13 mil­jo­ner ska han nu be­ta­la till­ba­ka till sta­ten.

DEN AND­RE MAN­NEN, en 23-årig man från Kungs­bac­ka, tjä­na­de be­tyd­ligt mind­re än sin kom­pan­jon på den brotts­li­ga verk­sam­he­ten. Sam­man­lagt fick han 38 000 kro­nor för att ad­mi­ni­stre­ra saj­ten och över­sat­ta och ska­pa un­der­tex­ter till fil­mer. Tings­rät­ten tog hän­syn till hans unga ål­der samt att han ti­di­ga­re är ostraf­fad. 23-åring­en döm­des där­för till en vill­kor­lig dom med sam­hälls­tjänst i 120 tim­mar.

Po­li­sen kun­de gri­pa Kungs­bac­ka­bon ge­nom att spå­ra hans in­ter­netupp­kopp­ling. Han har be­rät­tat i po­lis­för­hör att han ”bör­ja­de va­ra på” Swe­fil­mer i slu­tet av 2013. Att han fil­de­lar från Swe­fil­mer är ing­et han har för­ne­kat ut­an har sagt i för­hör att ”Jag tyc­ker om att hjäl­pa män­ni­skor. Det är ro­ligt att dri­va sto­ra hem­si­dor.” Han har dock för­ne­kat brott.

MÅL­SÄ­GAN­DE I MÅ­LET har bland an­nat va­rit So­ny Pictu­res, War­ner, Dis­ney, Uni­ver­sal och Nor­disk film. Den sist­nämn­da yr­ka­de på ska­de­stånd. Men män­nen slip­per be­ta­la ef­tersom kra­vet in­te över­ens­stäm­mer med åtals­ti­den.

– Den upp­fatt­ning­en de­lar in­te vi så vi kom­mer att över­kla­ga de­len om ska­de­stånd, sä­ger Hen­rik Pontén på Rätt­hets­al­li­an­sen. Vil­ken be­ty­del­se kom­mer do­men ha för lik­nan­de fall i fram­ti­den?

– Det är svårt att sä­ga, tren­den är att de är så luk­ra­ti­va att de star­tas upp igen än­då, sä­ger Hen­rik Pontén.

”Tren­den är att de är så luk­ra­ti­va att de star­tas upp igen än­då”

HEN­RIK PONTÉN fö­re­trä­da­re, Rätt­hets­al­li­an­sen

Bild: VILHELM STOKSTAD/TT

PO­PU­LÄR STREA­MING­TJÄNST. Swe­fil­mer ha­de runt 500 000 an­vän­da­re när den stäng­des ner som­ma­ren 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.