Nichlas käm­pad

HAL­LAND: FÖRSÄKRINGSKASSAN GODKÄNDE HJÄRNSKADAN – TILL SLUT När Nichlas var 15 år kör­de han om­kull med sin ska­te­board och fick en hjärn­ska­da med be­stå­en­de men. Först som 24-åring har han fått hjälp till åter­hämt­ning.

Hallands Nyheter - - Nyheter -

– Jag minns ba­ra att jag låg på mar­ken. Min kom­pis bar hem mig till mor­mor. Du får be­rät­ta res­ten, mam­ma, sä­ger Nichlas när vi träf­far ho­nom och hans mam­ma La­ri­ta An­ders­son hem­ma hos mor­mor och mor­far på Öst­ra stranden.

Nichlas Bur­sö­heim har in­te kun­nat ar­be­ta och har haft sto­ra pro­blem med si­na stu­di­er ef­ter olyc­kan. Lä­kar­nas di­a­gnos ly­der post­kon­tu­sio­nellt syndrom med se­kve­le el­ler med ett enklare ord, hjärntrött­het.

– Han för­svin­ner bort ibland när vi sit­ter och pra­tar, sä­ger La­ri­ta An­ders­son.

Nichlas be­skri­ver det som att hjär­nan in­te kla­rar fler in­tryck. Det kom­mer plöts­ligt.

– Då mås­te jag gå in i ett mörkt och tyst rum och vi­la hjär­nan en stund. Ibland mås­te jag so­va fle­ra gång­er om da­gen.

Olyc­kan or­sa­ka­de en blöd­ning i hjär­nan som be­hand­la­des på neu­ro­ki­rur­gen i Lund.

NÄR OLYC­KAN HÄN­DE gick Nichlas i åt­ton­de klass och ha­de bra be­tyg. Men ef­ter olyc­kan fick han svårt att hänga med i det nor­ma­la tem­pot i sko­lan.

Han gick om ni­an och bör­ja­de se­dan på gym­na­si­ets bygg- och an­lägg­nings­pro­gram. På grund av si­na åter­kom­man­de pro­blem med trött­het och kon­cent­ra­tions­svå­rig­he­ter ha­de han kon­takt med neu­ro­tea­met på sjuk­hu­set.

– När de fick hö­ra att jag gick bygg- och an­lägg­ning sa­de de att jag in­te skul­le kla­ra ar­bets­upp­gif­ter där jag ut­sat­tes för höga ljud och vib­ra­tio­ner.

Nichlas suc­kar och be­rät­tar att han trots det ned­slå­en­de beske­det gick ut programmet och tog sin ex­a­men.

– Jag för­sök­te få oli­ka jobb, men det gick in­te. Nu plug­gar jag till un­der­skö­ters­ka, men jag har svårt att kla­ra stu­di­e­tak­ten på grund av hjärntrött­he­ten.

EN KAMP. Bengt-ar­ne Bur­sö­heim, dot­tern La­ri­ta An­ders­son och Nichlas Bur­sö­heim har till­sam­mans käm­pat för att Nichlas

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.